Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/023
Наименование: Парад на изкуствата - Силистра
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Да се засили ролята на културата като катализатор за осигуряване на подходяща и ефективна културна среда допринасяща за устойчивото развитие на община Силистра
Дейности: дейност 1 Провеждане на встъпителна пресконференция
дейност 2 Избор на изпълнител за изработване на тръжна документация
дейност 3 Избор на изпълнител за изработване на материали за информираност и публичност
дейност 4 Избор на изпълнител на СМР
дейност 5 Избор на изпълнител за строителен надзор
дейност 6 Въвеждане в експлоатация
дейност 7 Избор на изпълнител за доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане
дейност 8 Избор на изпълнител за промотиране на иновативно културно събитие
дейност 9 Избор на изпълнител за организране на иновативно културно събитие
дейност 10 Избор на изпълнител за финансов одит
дейност 11 Промотиране на иновативно културно събитие (първи път)
дейност 12 Организиране на иновативно културно събитие (първи път)
дейност 13 Промотиране на иновативно културно събитие (втори път)
дейност 14 Организиране на иновативно културно събитие (втори път)
дейност 15 Провеждане на заключителна пресконференция
дейност 16 Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 519 977 BGN
Общ бюджет: 458 103 BGN
БФП: 458 103 BGN
Общо изплатени средства: 435 198 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 458 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 172 892 BGN
2012 0 BGN
2013 262 306 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
435 198 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 389 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 154 693 BGN
2012 0 BGN
2013 234 695 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
389 388 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 199 BGN
2012 0 BGN
2013 27 611 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 810 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 -) % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място
Индикатор 3 -) Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 4 -) Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 -) Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 6 -) Брой посетители на иновативните културни събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз