Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0032-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/004
Наименование: Завръщане в Бургас- минало, настояще и бъдеще
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Да се засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на град Бургас.
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
дейност 3: Подготовка и организиране на иновативно културно събитие Фестивал „Включи града”
дейност 4: Подготовка и изпълнение на дребномащабна инфраструктурна дейност: Ремонт на Графичната база
дейност 5: Доставка на оборудване и обзавеждане, необходимо за провеждане на Фестивал „Включи града”
дейност 6: Дейности по промотиране на Фестивал „Включи града”
дейност 7: Дейности по информация и публичност
Дейност 8: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 801 873 BGN
Общ бюджет: 725 914 BGN
БФП: 725 914 BGN
Общо изплатени средства: 689 618 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 725 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 495 157 BGN
2013 194 461 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
689 618 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 617 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 443 035 BGN
2013 173 992 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
617 027 BGN
В т.ч. Национално финансиране 108 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 122 BGN
2013 20 470 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 591 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 *Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 *Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 *Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 *Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 *% увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 *% увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз