Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0393-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-193/13.07.2011
Наименование: Модернизация и разширяване на производствената база на "СЛАВЕЙ-Г" ЕООД
Бенефициент: "СЛАВЕЙ-Г" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 13.07.2011
Дата на приключване: 13.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Харманли
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на фирмата чрез внедряване на ново високотехнологично оборудване, което ще повиши ефективността на предприятието, като затвори цикъла на производство.
Дейности: Дейност 1 - Подготовка на процедура за избор на изпълнител
Дейност 1.1 - Подготовка на документация за избор на изпълнител
Дейност 1.2 - Назначаване на комисия за оценка на офертите
Дейност 1.3 - Публикуване на обява за тръжна процедура в национален ежедневник
Дейност 1.4 - Предоставяне на обява за избор на изпълнител на ИАНМСП
Дейност 2 - Провеждане на процедура за избор на изпълнител.
Дейност 2.1 - Оценка на получените оферти
Дейност 2.2 - Издаване на решение за избор на изпълнител
Дейност 3 - Подписване на договор с избрания изпълнител
Дейност 4 - Доставка и монтаж на новите машини.
Дейност 4.1 - Поръчка на машините и авансово плащане към доставчика.
Дейност 4.2 - Подготовка на поръчката по договора.
Дейност 4.3 - Доставка и монтаж на машините и окончателно плащане към доставчика.
Дейност 4.4 - Тест на машините и настройка на софтуера
Дейност 4.5 - Подписване на приемо- предавателен протокол
Дейност 5 - Обучение на 3-ма оператори.
Дейност 6 - Пускане в експлоатация на мощностите
Дейност 7. Визуализация на проекта
Дейност 8. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 901 688 BGN
Общ бюджет: 3 634 400 BGN
БФП: 1 899 859 BGN
Общо изплатени средства: 1 899 857 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 899 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 380 034 BGN
2013 1 519 822 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 899 857 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 614 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 323 029 BGN
2013 1 291 849 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 614 878 BGN
В т.ч. Национално финансиране 284 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 005 BGN
2013 227 973 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
284 979 BGN
Финансиране от бенефициента 1 736 211 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Подготвена тръжна документация
Индикатор 8 Публикувани обяви за избор на изпълнител
Индикатор 9 Подписан договор с фирма-доставчик
Индикатор 10 Подписан приемо-предавателен протокол
Индикатор 11 Обучени работници за работа с новото оборудване
Индикатор 12 Въведени нови технологии
Индикатор 13 Сключени договори с нови контрагенти
Индикатор 14 Намаляване себестойността на продукцията
Индикатор 15 Увеличение на приходите от продажби
Индикатор 16 Изработена и монтирана табела
Индикатор 17 Изготвен и заверен одиторски доклад
Индикатор 18 Изготвен и предаден отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз