Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.12-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България”
Бенефициент: Национална експертна лекарска комисия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 21.07.2011
Дата на приключване: 21.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Доразвиване на внедрените в Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Регионалните картотеки за медицински експертиза (РКМЕ) и Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) информационни системи, като по този начин ще бъде изградена интеграционна информационна система на медицинската експертиза в България и централизиран регистър на гражданите, преминали през системата на медицинската експертиза, който чрез контролиран достъп да представя информация на всички заинтересовани страни – институции и граждани
Дейности: Дейност 1. Управление и администриране на проекта НЕЛК ще изпълнява проекта с надлежна грижа, ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в областта на информационните технологии. За нуждите на проекта ще бъде сформиран екип, като всички експерти, включени в него, ще притежават необходимия опит за организация, управление и изпълнение на проекти, ще се отличават с инициативност и умение за работа в екип. Всеки член на екипа ще бъде предварително запознат със своите отговорности и задължения по проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от ръководител на проекта, координатор на проекта, правен експерт, финансист и асистент. Екипът за управление на проекта ще поддържа непрекъснато добри комуникации с изпълнителите по време на целия проект. Освен това, ще упражнява директен контрол върху всички възложени дейности по проекта. В самото начало на проекта ще се проведе встъпителната среща на членовете на екипа по проекта с цел да се обсъдят и изяснят редица важни въпроси, от които зависи успешното изпълнение на конкретните дейности по проекта. Ще бъдат изготвени и подписани договори с членовете на екипа, в които ще бъдат определени конкретните им отговорности. В съответствие с общите и административни разпоредби при изпълнение на договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през последния месец от изпълнение по проекта НЕЛК ще пристъпи към изготвяне на заключителен финансов и технически доклад за изпълнение на проекта, който следва да се предостави до два месеца след изтичане на срока за изпълнение на дейностите. Екипът за управление на проекта ще бъде подпомогнат за добрата реализация на дейността си чрез снабдяване с офис техника, материали и консумативи. За целта ще бъдат избрани изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки и свързаната с него подзаконова нормативна уредба.
Дейност 2 Техническо осигуряване с необходимата хардуерна и комуникационна обезпеченост на органите на медицинската експертиза (НЕЛК, ТЕЛК и РКМЕ) Реализирането на дейността за техническо осигуряване включва изпълнението на следните етапи: Етап 2. Етап 2.1 Чрез определяне на актуалното ниво на обезпеченост на органите на медицинската експертиза (НЕЛК, ТЕЛК и РКМЕ) по отношение на: - компютърна и комуникационна техника - инфраструктура и външна свързаност. ще се се изготви точна оценка на допълнителнителните инвестиции в тези насоки, които да осигурят ниво на техническа обезпеченост, гарантиращо нормалното функциониране на всички модули на единната информационна система, използвани от съответните органи на медицинската експертиза. Подготовката на дейността ще включва избор на външен изпълнител за изготвяне на анализа при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и правилата за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от МЗ, които се финансират със средства на ЕС.. За изпълнение на на дейността ще бъде извършено: - изготвяне на подробен опис (заснемане) на техническото обезпечаване във всички ТЕЛК, РКМЕ както и в НЕЛК чрез установяване на място на параметрите и състоянието на наличната компютърна и комуникационна техника, инфраструктура и външна свързаност; - обобщаване на събраната информация за актуалното състояние на техниката и инфраструктурата в ТЕЛК, РКМЕ и НЕЛК в доклад, включващ оценка на необходимите допълнителни инвестиции за постигане на адекватното техническо осигуряване на единната информационна система. Етап 2.2. Базирайки се на доклада, изготвен в етап 2.1 ще бъде изготвено и изпълнено задание за осигуряване на допълнителна компютърна техника и комуникационна свързаност във всяко звено на органите на медицинската експертиза (НЕЛК, ТЕЛК и РКМЕ) . Подготовката на дейността ще включва избор на външен изпълнител или изпълнители за дейността при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и правилата за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от МЗ, които се финансират със средства на ЕС. За изпълнение на този етап ще бъде извършено: - доставка на допълнителна компютърна техника в звената на ТЕЛК, РКМЕ и в НЕЛК; - осигуряване на вътрешна и външна комуникационна свързаност в звената на ТЕЛК, РКМЕ и в НЕЛК чрез изграждане или доизграждане на локални компютърни мрежи и осигуряване на достъп до Интернет, където е необходимо.
Дейност 3 Разработване, внедряване и пускане в експлоатация на единната информационна система на медицинската експертиза в България Реализирането на дейността за техническо осигуряване включва изпълнението на следните етапи: Етап 3.1 Избор на и Етап 3.1 Осъществяване на избор на външен изпълнител за дейност 3 и 4 след уточняване на правата по действащия софтуер в ТЕЛК, РКМЕ и НЕЛК, възможностите за надграждане или възможностите за замяна там, където е необходимо, при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и правилата за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от МЗ, които се финансират със средства на ЕС. Във връзка с определената за проекта основна цел за доразвиване на внедрените в НЕЛК, РКМЕ и ТЕЛК информационни системи и очаквания срочен резултат ще бъдат проведени срещи с носителите на авторските права върху съответните системи, работещи в ТЕЛК, РКМЕ и НЕЛК с цел постигане на договореност за реализиране на необходимите доработки, допълнителни внедрявания на модулите (или съответната им замяна) и обучението за работа с тях. Етап 3.2 На база на извършения анализ по тази дейност впоследствие ще могат да се реализират необходимите надграждания в модулите на системата, за да могат заинтересованите институции да взаимодействат информационно според нуждите си с единната система на медицинската експертиза (с двупосочен поток на информацията). За изпълнение на на дейността ще бъдат извършени работни срещи с представители на заинтересованите институции, на които за всяка от тях ще бъдат обсъдени и специфицирани: - структурата на информацията, която е необходимо да бъде обменяна по електронен път (в двете посоки за всяка връзка), както и периодичността на обмен; - специфичния формат и начин на обмен на данни, предпочитан от всяка от институциите с оглед на използваните от тях софтуерни продукти и платформи. В резултат на извършения анализ и обсъждания на работните срещи ще бъде изготвен доклад, който описва подробно необходимите допълнения в софтуерните модули, използвани от РКМЕ, ТЕЛК и НЕЛК с цел осъществяване на обмена на информация според параметрите, определени в анализа. Допълнително, на база на извършения анализ и обсъждания на работните срещи всяка от заинтересованите институции ще може да специфицира необходимите промени/допълнения в софтуерните продукти на съответната институция с цел осъществяване на обмена на информация със системата на мед. експертиза Етап 3.3 Софтуерна разработка на необходимите надграждания и допълнителни модули във внедрения софтуеър в НЕЛК, ТЕЛК и РКМЕ, включително: - Актуализирани софтуерни продукти, използвани в НЕЛК, ТЕЛК и РКМЕ, осигуряващи наличието на всички данни, необходими с оглед информационния обмен с институциите. - Централизиран регистър на НЕЛК, съдържаща пълна информация за всички граждани в страната, които са обект на медицинска експертиза. - „Комуникационен” модул, осигуряващ обмена на информация с институциите (НОИ, МТСП, НЗОК, други) според дефинираните параметри Етап 3.4 Пилотно внедряване на централизираната система и актуализираните софтуерни продукти – в съставите на ТЕЛК и картотеките на 2 области на страната и НЕЛК: - тест на системите в реално време, с реални данни и натовареност; - тест на трансфера на данни в реални условия; - анализ и коригиране на установените недостатъци. Инсталиране и пускане в експлоатация на надградени софтуерни модули на системата в НЕЛК. Инсталиране и пускане в експлоатация на надградени софтуерни модули на системата във всеки състав на ТЕЛК в страната. Инсталиране и пускане в експлоатация на надградени софтуерни модули на системата в 28-те РКМЕ в страната. Етап 3.5. Изграждане на интерфейс между информационната исистема на медицинската експертиза и МЗ с цел вкючване на информацията на по-късен етап в Националната здравно-информационна система Етап 3.6. Въвеждане на наличната информация на хартиен носител в информационната система Ще бъде направен анализ на наличната в момента информация по всички звена на ТЕЛК и РКМЕ и на база на обема на лиспващата актуална информация във всяко звене ще се направи преценка за какъв минал период от време да бъдат въведени данни с цел осигуряване на пълнота на информацията. За определения по този начин период ще бъде създадена организация в съответните ТЕЛК и РКМЕ за въвеждане на необходимите данни.
Дейност 4 Обучение на служителите от НЕЛК, РКМЕ/РЗИ и ТЕЛК за работа със системата Провеждане на семинари за обучения на служителите от ТЕЛК, НЕЛК и РКМЕ, завършващи със сертификационен тест. Обучението ще се извършва под формата на двудневни семинари, като първият ден ще има теоретична част, а през втория ден ще има практическо обучение и ще се проведе тест за сертифициране. Ще бъдат изготвени три модула за обучение, съобразени със спецификата на осъществяваната дейност: 1. За работа в ТЕЛК 2. За работа в РКМЕ 3. За работа в НЕЛК Обучението се провежда по места успоредно с инсталирането и пускането в действие на новия софтуер. Специалзираната информация ще се изготвя и предоставя периодично. Планът за обучение ще бъде предварително изготвен с цел постепенно обхващане на всички участници в процеса и обучението ще се проведе по места за да не се нарушава ритъма на работа в ТЕЛК, НЕЛК и РКМЕ. Планирани са 20 броя двудневни семинари по региони. Ще бъдат обхванати общо 348 лекари и 250 технически лица
Дейност 5 Пилотно внедряване и пускане в експлоатация на публичен Интернет-портал, осигуряващ контролиран достъп на гражданите до информация във връзка с медицинската експертиза Инсталация и пускане в пилотна фаза на порталния модул, разработен в Дейност 3.3.
Дейност 6 Осигуряване на публичност на дейностите Националната експертна лекарска комисия, в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще спазва изискванията за информиране и публичност съгласно Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 08.12.2006г. НЕЛК ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение 1 към него. НЕЛК ще прилага техническите характеристики на действията за информация и публичност по отношение на проекта, предвидени в чл. 9 от Регламент № 1828/2006. Ще бъдат изготвени информационни табели за целите на проекта, начините му за финансиране и неговото съфинансиране от ЕСФ. Ще бъдат проведени две пресконференции – в началото и в края на проекта за информиране на обществеността за начините на работа на информационната система и разясняване на целите на проекта Ще бъде проведен семинар с участието на заинтересованите институции – МТСП, НОИ, НЗОК и НПО за представяне на целите на проекта, резултатите и възможностите от внедряването му. Ще се публикуват множество информации в медиите и ще се изготвят и ползват други информационни материали (напр. електронен банер), осигуряващи публичност за изпълнението на проекта. За целта ще бъде/ат избран/и изпълнители за изготвяне на рекламни материали при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и правилата за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, които се финансират със средства на ЕС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 798 329 BGN
Общ бюджет: 729 307 BGN
БФП: 729 307 BGN
Общо изплатени средства: 724 839 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 729 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 150 000 BGN
2012 30 658 BGN
2013 149 563 BGN
2014 394 618 BGN
2015 0 BGN
724 839 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 619 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 127 500 BGN
2012 26 059 BGN
2013 127 129 BGN
2014 335 425 BGN
2015 0 BGN
616 113 BGN
В т.ч. Национално финансиране 109 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 22 500 BGN
2012 4 599 BGN
2013 22 435 BGN
2014 59 193 BGN
2015 0 BGN
108 726 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.2)
Индикатор 3 Разработена и внедрена информационна система на медицинската експертиза в НЕЛК, 28 РКМЕ и 108 ТЕЛК
Индикатор 4 Осигурена интегрирана свързаност на системата с информационните системи на МТСП, НЗОК, НОИ, АСП и АХУ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз