Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0529-C0001
Номер на проект: ESF-2101-18-05001
Наименование: Развитие на човешкия капитал в "Миролио България" ЕООД чрез повишаване на професионалните умения и компетенции на изпълнителски и управленски персонал
Бенефициент: Миролио България ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 18.04.2008
Дата на приключване: 18.09.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разширяване знанията и уменията в областта на мениджмънта и възможност за прилагането им в практиката за повишаване на ефективността на управлението в организацията. Усвояване на: ефективни методи за колективна работа и комуникации;техники и методи за внедряване на промяна и целенасочено развитие на организацията;понятия от управленския жаргон.
Дейности: Дейност 1. Подготвителен етап Самостоятелна работа с ръководството на модула, създаване на уеб-базирана система за елекронно обучение, подготовка на въвеждащ семинар, подготовка на електронен форум за провеждане на дискусии
Дейност 2. Провеждане на обучение "Ефективно управление на организацията" модул 1 - Мениджърът Модулът включва 4 раздела - какво означава да бъдеш мениджър, самоуправление, светът на мениджмънта и саморазвитие
Дейност 3. Провеждане на обучение "Ефективно управление на организацията", модул 2 - "Управленски контрол" Модулът включва 3 раздела - планиране и контрол, вземане на решения и мониторинг и оценяване
Дейност 4. Провеждане на обучение "Ефективно управление на организацията", модул 3 - Управлението в организацията Дейността е разделена на 4 раздела - 1.Увод в организацията 2. Мисия, ценности и етика 3.Организационна култура 4.Организационна структура
Дейност 5. Провеждане на обучение "Ефективно управление на организацията", модул 4 - "Управление на очакванията на заинтересованите страни" Дейността съдържа 4 раздела - 1.Организация заинтересовани страни и среда 2. Удовлетворение на клиентите 3. Финансово заинтересовани страни 4. Съгласуване на интересите на заинтересованите страни
Дейност 6. Провеждане на финален изпит Финалният изпит е писмен
Дейност 7. Оценка на резултатите от изпита и подаване на обратна връзка Координационна среща на изпитната комисия, среща за стандартизиране, среща за представяне докладите на проверителите, уточнение на резултатите на всеки обучаем
Дейност 8. Връчване на сертификати Успешно завършилите получават сертификат от НБУ
Дейност 9. Подготвителен етап за езиково обучение по проекта Окончателно сформиране на екипа по проекта, изготвяне на график за обучението на всяка група, изготвяне на задания на преподавателите
Дейност 10. Проверка на нивото на владеене на чужд език чрез входящи тестове и разпределение на групите в зависимост от резултатите
Дейност 11. Закупуване на учебници, материали и консумативи за провеждане на курсовете
Дейност 12. Провеждане на курсовете Курс по италиански език - 31 обучаеми, 240 учебни часа
Дейност 13. Провеждане на текуща оценка на ефективността на курсовете чрез анкети с преподавателите и обучаваните
Дейност 14. Провеждане на индивидуални консултации за оформяне на стратегии за индивидуално продължаващо обучение по чужди езици
Дейност 15. Изготвяне текущи отчети на тримесечие
Дейност 16. Провеждане на изпити за сертифициране на проведеното обучение
Дейност 17. Издаване и връчване на документ
Дейност 18. Изготвяне на окончателен отчет за провеждането на курса
Партньори
Партньори:
Нов български университет
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 518 BGN
Общ бюджет: 43 341 BGN
БФП: 30 339 BGN
Общо изплатени средства: 25 612 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 612 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 612 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 770 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 770 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 842 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 842 BGN
Финансиране от бенефициента 28 936 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз