Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0592-C0001
Номер на проект: ESF-2101-03-02004
Наименование: Повишаване на професионалната квалификация и придобиване на ключови умения по разработка и експлоатация на системи за автоматизация на базата на информационни и управляващи технологии
Бенефициент: Технически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 14.04.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Развитие, подобряване и обновяване на професионалната компетентност в областта на информационните и управляващи технологии; подобряване качеството на работната сила чрез усвояване на нови технологии за проектиране и реализация на съвременни информационни и управляващи системи; осигуряване на информираност на работодателите в областта на новите технологии в управлението; осигуряване на достъп за образование през целия живот.
Дейности: Изпълнение на дейност 1: Разработване на график за изпълнение програмата за обучение и съгласуването му с работодателите.
Изпълнение на дейност 2: Формиране на преподава-телския екип за изпълнение на обучението.
Изпълнение на дейност 3: Разработване на график за среща с работодателите с цел обезпечаване изпълнението на проека и получаване на отзиви от реализацията му.
Изпълнение на дейност 4: Възлагане разработването на учебни програми по всяка дисциплина от избраните преодаватели и съгласува-нето им с работодателите
Изпълнение на дейност 5: Формиране на учебните групи за провеждането на теоретичните и практически занятия на базата на изпра-тените от работодателите специалисти, независимо от пол, раса, етнически произход, религия, сексуална ориентация
Изпълнение на дейност 6: Разработване на график за осигуряване на лекционния материал и лабораторния практикум и съгласуването му с работодателите
Изпълнение на дейност 7: Изработване и оповестяване на информационни табла графика за провеждането на теоретичните и практически занятия и съдържанието на учебните програми
Изпълнение на дейност 8: Възлагане разработването на лекционния материал и лабораторния практикум по отделните учебни дисципли-ни и съгласуване на съдър-жанието им с работодателите
Изпълнение на дейност 9: Възлагане изпълнението на обучението по учебните програми на отделните преподаватели
Изпълнение на дейност 10: Разработване на график за текущ контрол на обучаемите и методика за провеждането му
Изпълнение на дейност 11: Провеждане на системен те-кущ контрол на обучаемите
Изпълнение на дейност 12: Провеждане на текущ и краен контрол съвместно с представители на работода-телите за качествено изпъл-нение на програмата от страна на преподавателския състав
Изпълнение на дейност: Разработване на график за провеждане и методика за провеждане на изпити
Изпълнение на дейност: Провеждане на изпитите с участие на работодателите
Изпълнение на дейност: Издаване на свидетелства за успешното завършване на обучението
Изпълнение на дейност: Оформяне на резултатите от обучението и възлагане публикуването му на електронен носител
Изпълнение на дейност: Оформяне на изисквания за изработване на WEB страница, информационни табла и брошури
Изпълнение на дейност: Възлагане за изработване и разпространението им с цел популяризиране резултатите от обучението
Изпълнение на дейност: Провеждане на семинар за обсъждане на резултатите
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 271 BGN
Общ бюджет: 4 498 BGN
БФП: 4 498 BGN
Общо изплатени средства: 4 498 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 800 BGN
2009 - 2 302 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 498 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 780 BGN
2009 - 1 957 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 823 BGN
В т.ч. Национално финансиране 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 020 BGN
2009 - 345 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
675 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз