Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0004-C0001
Номер на проект: 2/22.04.2013
Наименование: ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: С приемането на Република България за страна членка на ЕС в началото на 2007 г. се появиха нови предизвикателства, свързани с това членство. Едно от тях е усвояването на средствата, предоставени на България по Структурните фондове и Кохезионния фонд, и редица други финансови инструменти, основната цел на които е успешното интегриране на страната в общностната политика и достигане на жизненият стандарт, близък до стандарта на другите членки на общността. Не се адресират в достатъчна степен предизвикателствата, по които се работи вече 4 години, и за които степента на усвояване на средствата, предоставени по тези програми, не е на необходимото ниво. Основните насоки, по които може да се работи, са основно в две нива. Първото е повишаване на капацитета на администрациите в отделните райони, и второ - повишаване на степента на информираност на потенциалните бенефициенти за възможностите, които се предлагат под формата на финансиране и консултантска помощ. В тази връзка са и заложените об
Дейности: Дейност 1 Създаване на Областен информационен център Русе и управление на проекта Целта на тази дейност е създаване на условия за стартиране на същинската работа на областния информационен център Русе. Дейността се състои от 3 под-дейности: 1.1 Реконструкция на силова и структорна инсталация в „Областен информационен център Русе“. Дейноста предвижда работа по външно ел. захранване и изграждане на осветителна, силова и структурна система. На практика това ще доведе до самостоятелност в използването на електроенергия в помещението, както и точното и измерване. До този момент електрическото табло, което осигурява електрозахранването на помещението се намира в съседно помещение – кафене, като свободното напрежение е изключително недостатъчно за работата на новия център. За нормалната работа на центъра е необходимо довеждането на захранване от централен източник и направа на табло и поставяне на електромер, според приложено КСС. 1.2 Набиране на персонал – осъществяването на дейността е обвързана с предоставяне на изискванията на Управляващия орган за служителите на Областния информационен център. С подписването на договора за изпълнение на проект „Изграждане на областен информационне център Русе” е възможно стартирането на подготовка на процедура за подбор на служители, според Кодекса на труда. Предвижда се дейността да бъде изпълнена V-VІ месец на 2011 година. Оборудване на центъра Дейността цели създаването на условия за нормалното функциониране на центъра и изпълнение на планираните дейности, както и привеждането му във визията предвидена в Концепнцията за брандинг на 27-те ОИЦ. Предвидено е закупуване на обзавеждане, оборудване и поставяне на обемно лого на синя подложка от сандвич-панел ПВЦ. За обзавеждане на центъра ще бъде закупено следното обзавеждане и оборудване: бюро с 4 метални крака 1600/750/750Н-4 бр.; модул за заседателна маса с 4 метални крака 1200/600/750Н – 2 бр.; контейнер с 3 чекмеджета със заключване 450/500/600Н; шкаф с 2 врати и открити рафтове 800/400/2000Н-4бр.; стелаж без врати с открити рафтове/щендер/800/400/2000Н-2 бр.; стол работен на колела дамаска – 4 бр.; посетителски стол дамаска – 5 бр.; стол за touchscreen – 2бр.; закачалка – 1 бр.; Multitouch surface устройство 1 бр. с 2 бр. персонални компютъра в маса и 2 бр. Multitouch дисплей в маса – съгласно таблица 11. За целите на проекта ще бъде изработено и монтирано обемно лого върху синя подложка сандвич-панел ПВЦ на 2,68 кв.м. – съгласно табл. 6, ред 4. Дейността цели да отговори на изискванията на Концепцията за брандинг на Областните информационни центрове според спецификите на режима за ползване на помещенията-паметник на култура с национално значение. Тъй като осигуряване на синя стена не отговаря на характера на помещенията – фоайе галерия – използването на предвидената подложка позволява изпълнение на изскванията и предоставя добра основа за поставяне на обемното лого. Предвижда се дейността да бъде изпълнена V-VІІ месец на 2012 година.
Дейност 2 Информационна дейност на Областен информационен център Русе 2.1 Създаване на база данни с организации и контакти в малките населени места, потенциални бенефициенти на ОП. Тази дейност цели създаването на база данни с актуални контакти на местни власти, НПО, читалища и браншови организации; земеделски производители и фирми. За набирането на информацията ще бъдат ползвани институционални, справочни и електронни информационни източници. Събирането на данните е необходимо за успешното провеждане на информационните дейности на центъра. Базата данни ще бъде актуализирана регулярно. График V-VІ месец 2011 година. 2.2 Дейности по разпространение на печатна информация и аудиовизуални материали и осигуряване на информация и публичност. График ІV-Х месец. При осъществяване на дейността ще се следват указанията на Брандинг концепцията, подготвена от УО. Целта на тази дейност е създаване на печатни и аудиовизуални рекламни и информационни материали. Те ще бъдат разпространени във всяко населено място от областта и ще бъдат изложени на достъпно място с помощтта на местните власти и читалищата. Друг начин на разпространение ще бъде предлагането им на участниците в информационните събития на центъра, чрез които да достигнат до преките бенефициенти на Структурните фондове, ПРСР и ОПРАК. 2.2.1 Разпространение на печатна информация и аудиовизуални материали Предвижда се създаването на следните материали: 2.2.1.1 Заснемане на рекламен филм – 1 брой. Предвижда се заснемането на рекламен филм на центъра, който да популяризира НСРР, основните етапи от търсене на информация и подготовка на проект. Филмът ще бъде с продължителност 5 митути, с възможност за разделене на по-малки части, насочени към конкретни бенефициенти. Филмът ще бъде прожектиран в началото на провежданите информационни срещи и ще се използва при телевизионното предаване. 2.2.1.2 Отпечатване на материали в регионалната преса – част от експертните дейности на центъра - Подготовка и предоставяне на информация до местни/регионални медии. Предвидени са 20 публикации в регионален ежедневник. Съдържанието на текстовете ще бъде съобразно предоставения Наръчник за работата на центъра и ще отразява актуална информация относно Структирните фондове и Кохезионния фонд, както и предвидените дейности на центъра. 2.2.1.3 ТВ предаване - част от експертните дейности на центъра - Подготовка и предоставяне на информация до регионална медия. Ще бъдат проведени 20 специализирани предавания в кабелна телевизия с регионален обхват. Планираме участие на член от екипа на областния информационен център в рубрика на седмично предаване в регионална ефирна или кабелна телевизия с месечна периодичност. Сред темите, които ще се комуникират пред широката публика на предаването са: възможности за финансиране на проекти и актуални покани по ОП, ПРСР и ОПРАК. Периодичността ще даде възможност за популяризиране на услугите в центъра, както и отговор на въпроси на граждани в ефир. В предаванията по регионалната телевизия ще бъде популяризиран сайта www.eufunds.bg, възможностите и информацията, която предоставя на потенциалните бенефициенти на ОП в България. Предлаганият график за изпълнение на дейността е следният: 2011-ІХ,Х,ХІ; 2012-ІІ,ІІІ,ІV,V,ІХ,Х,ХІ;2013-ІІ,ІІІ,ІV,V,Х,ХІ; 2014-І,ІІ,ІІІ/ 2.2.2 Дейности осигуряващи информация и публичност: 2.2.2.1 Подготовка и отпечатване на дипляна А4 с 2 бига 4*4 цвята, тираж 3000 бр. ще бъде разпространявана на информационните събития, както и чрез местните власт и читалищата в Област Русе. Съдържанието и ще представя Областния информационен център и услугите, които предлага на гражданите. 2.2.2.2 Отпечатване на Визитки 4000 броя ще бъдат изработени за всеки от екипа, според брандинг концепцията на мрежата, с които да се идентифицира центъра и да се разпространяват координатите му; 2.2.2.3 Отпечатване на Рекламен винил и стойка 2*1 м2 метра ще представя логото и кратко изброяване на услугите на центъра. Предвидени са 2 броя, тъй като един ще се използва в центъра – като постянна реклама, а вторият ще бъде мобилен и ще се използва за визуализация на мрежата и източниците на финнасиране на дейностите на центъра. 2.2.2.4 Отпечатване на Плакат промотиращ дейностите на центъра формат А2, 4*4цвята, тираж 1000 бр. Плакатът ще има информационни и рекламни функции-ще представя дейностите на центъра. Ще бъде разпространен във всички населени места от областта чрез поставянето му в сградите на местни и регионални власти, както и читалища и училища. 2.2.2.5 Направа на Табела – 1 бр. – Тъй като статута на сградата – паметник на културата с национално значение, в която се планира изграждането на центъра сериозно затруднява поставянето на указателна табела на фасадата, предвиждаме създаването на мобилна табела, която при възможност ще се изнася пред центъра за по-добрата му визуализация. За направата ще се използва ръководството за брандинг и визуализация изготвено от УО. 2.2.2.6 Отпечатване и поставяне на ПВЦ стикер за визуализация на центъра – ще бъде поставен на витрината на центъра за указване на мястото и функцията му. Ще се следва ръководството за брандинг и визуализация изготвено от УО. 2.2.2.7 Провеждане на прес – конференции и популяризиране дейността на центъра Целта на дейността е популяризиране на центъра сред широката общестнвеност чрез местни и регионални медии. Предвидени са 5 прес-конференции. Начална пресконференция, която да представи целите и основните дейности на проекта пред широката публика и бенефициентите на Структурните и Кохезионния фонд. Три периодични пресконференции ще бъдат провеждани по време на изпълнението на проекта за отчитане на напредъка. Финална пресконференция ще бъде проведена през 2014 година при приключването на проекта с обобщение на изпълнението на дейноститие в рамките на 36те месеца. За по-доброто отразяване на събитията ще бъдат канени местнии регионални печатни и електронни медии. Организирането на прес-конференции ще бъде извършено от външен изпълнител, следвайки процедурите за МОП. 2.3 Провеждане на информационни дни в общините на област Русе. Организацията на дейносттта ще бъде направена от изпълнител, избран според изискванията на НМОП/ЗОП. Примерни дейности, които ще се изпълняват във връзка с реализирането на дейността са: осигуряване на зала, озвучаване, организиране на пространството, подготовка на материали за всеки от участниците след предварително подаване от екипа на Областния информационен център, осигуряване на лектори, провеждане на събитие, запис и заснимане. Тъй като това е една от най-продължителните дейности по проекта и за изпълнението и са предвидени 2 подхода, дейността е разделена на две под-дейности: 2.3.1 Общи информационни срещи: ще се провеждат 2 пъти годишно във всички общини на област Русе – в началото и края на всяка година. Насочеността е към широк кръг граждани и имат за задача да информират за предстоящи мерки за финансиране и за обобщение на изпълнението на структурните фондове през годината. Основни знания и умения, които екипът на центъра ще се старае да предаде на аудиторията ще бъда работа със сайта www.eufunds.bg, възможностите за търсене на информация и задавани на въпроси по актуални покани. 8 срещи ще представят центъра, цели и функции. Планират се за Х-ХІ месец на 2011 година. Ще бъдат проведени във всяка община от област Русе с 50 участника. 8 срещи ІІ-ІІІ месец на 2012 година с информация за предстоящо отваряне на схеми. Ще бъдат проведени във всяка община от област Русе с 50 участника във всяка среща 8 срещи Х-ХІ месец на 2012 година обобщение на изпълнението на структурните фондове, ПРСР и ОПРАК. Ще бъдат проведени във всяка община от област Русе с 50 участника във всяка среща. 8 срещи ІІ-ІІІ месец 2013 година с информация за предстоящи схеми. Ще бъдат проведени във всяка община от област Русе с 50 участника във всяка среща. 8 срещи Х-ХІ месец 2013 година с обобщение на изпълнението на структурните фондове, ПРСР и ОПРАК; приоритети за следващия програмен период. Ще бъдат проведени във всяка община от област Русе с 50 участника във всяка среща. 2.3.2 Информационни срещи за определени целеви групи. Тази дейност е част от комуникационните дейности на центъра по работа с целевите групи. При планирането на срещите за определени целеви групи са отчетени информационните дейности на регионалните и местни звена на УО по Оперативните програми в България, ПРСР и ОПРАК. За по-успешното изпълнение на дейностите на центъра срещите ще бъдат координирани със съответните структури, за да бъдат обхванати целевите групи по-добре и да се избегне повтарянето на информация. Основни знания и умения, които екипът на центъра ще се старае да предаде на аудиторията ще бъдат работа със сайта www.eufunds.bg и възможностите за търсене на информация и задаване на въпроси по актуални покани. Предвидени са следните информационни срещи по хронология: 2 срещи 2011 година по мерките на ОПРР за подобряване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, които ще се проведат в гр. Русе с 50 участника във всяка среща. 8 срещи V-VІ 2012 месец насочени към популяризиране на възможностите за финансиране на проекти на бизнес организации, с 30 участника във всяка среща. 8 срещи V-VІ 2012 месец насочени към популяризиране на възможностите за финансиране на проекти на неправителствени организации, в това число и читалища, с 30 участника във всяка среща. 8 срещи V-VІ 2012 насочени към популяризиране на възможностите за финансиране на проекти на земеделски производители, с 30 участника във всяка среща. 8 срещи ІІІ-ІV 2013 месец насочени към популяризиране на възможностите за финансиране на проекти на бизнес организации, с 30 участника във всяка среща. 8 срещи ІІІ-ІV 2013 месец насочени към популяризиране на възможностите за финансиране на проекти на неправителствени организации, в това число и читалища, с 30 участника във всяка среща. 8 срещи ІІІ-ІV 2013 насочени към популяризиране на възможностите за финансиране на проекти на земеделски производители, с 30 участника във всяка среща. 2.3.3 Информационни срещи за представители на медиите от област Русе. Планирани са общо 16 срещи за представители на медиите със следния график 3 срещи VІІ, ІХ и ХІ 2011 година, с 15 участника във всяка среща; 6 срещи І, ІІІ, V, VІІ, ІХ, ХІ 2012 година, с 15 участника във всяка среща; 6 срещи І, ІІІ, V, VІІ, ІХ, ХІ 2013 година, с 15 участника във всяка среща; 1 среща ІІ 2014 година, с 15 участника в срещата. Целта е представяне и дискутиране на актуална информация, терминология, добри практики и проблеми, свързана с усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фонд, както и по линия на Общата селскостопанска политика и Политиката за рибарство и аквакултури. 2.4 Информационни дейности в офиса на центъра График VІ 2011 -ІV 2014. Тази дейност е обвързана и последваща спрямо предоставянето на изискванията на УО за набиране на служители за работа в областния информационен център, набирането на персонал и оборудването на центъра. Центърът ще предоставя следните услуги и дейности: Информационни услуги, в т.ч.: Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място; Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП; Информация за добри практики; Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ; В допълнение ще предоставят: информация, брошури и др. материали за съответната област; Комуникационни дейности: Работа с целевите групи; Сътрудничество с УО/ МЗ на оперативните програми; Създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или регионални медии; Сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК, областните управи и регионалните структури на министерствата; Експертни дейности: Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми; Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация; Подготовка и предоставяне на информация до местни/областни медии; Логистични услуги: Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център) на специфична литература и информационни ресурси; Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми на съответната територия - семинари, посещения, лекции и др. - съобразени със специфичните нужди на областта; Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен офис, Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми; Активно участие в информационните кампании от горепосочените органи, включително и организационно; Осигуряване на достъп до компютър с Интернет и съответната периферна техника (принтер и др.); Осигуряване на видео екрани, излъчващи филми, популяризиращи Кохезионната политика и киоски. Информационни услуги, Комуникационни дейности, Експертни дейности и Логистични услуги в центъра насочени към широк кръг граждани ще започнат с оборудването и откриването на центъра. Те ще продължат през цялата продължителност на проекта и ще приключат с приключването на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 628 372 BGN
Общ бюджет: 525 413 BGN
БФП: 525 413 BGN
Общо изплатени средства: 502 697 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 525 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 89 338 BGN
2012 49 904 BGN
2013 209 249 BGN
2014 88 836 BGN
2015 65 371 BGN
502 697 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 446 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 75 937 BGN
2012 42 418 BGN
2013 177 862 BGN
2014 75 511 BGN
2015 55 565 BGN
427 293 BGN
В т.ч. Национално финансиране 78 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 401 BGN
2012 7 486 BGN
2013 31 387 BGN
2014 13 325 BGN
2015 9 806 BGN
75 405 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;
Индикатор 7 Брой проведени прес-конференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз