Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0349-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Пътят на единението в Еленско"
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛЕНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване достъпа до образование и насърчаване на активното участие в образователния процес на деца и ученици от етническите малцинства на територията на община Елена и повишаване на социалната им интеграция
Дейности: Дейност 0 Управление на проекта
Дейност 1. "Чрез комуникация към интеграция - преодоляване на лингвистичните бариери. Подготовка - сключване на договори с преподавателите и организация на дейността 1.1. Клуб "Просвета" 1.2. Подобряване на комуникацията на децата от детските градини
Дейност 2. "Да изявим таланта си" Подготовка. 2.1. Вокална група 2.2. Фолклорна група 2.3. Група "Изобразително изкуство" 2.4. Кино-група 2.5. Спортен клуб 2.6. Група "ръкоделие" 2.7. Природен клуб
Дейност 3 * "Опознай България" Подготовка 3.1. Организирани екскурзии 3.2. Организирани посещения
Дейност 4* Обучения за преподавателите и обмяна на опит Подготовка - сключване на договори с преподавателите и организация на дейността 4.1. Обучения за преподавателите - въведение в методите за обучение в мултикултурна среда -интерактивни билингвални технологии за усвояване на български език -развитие на базови умения за социална работа със семейства и групи разработване на планове и учебни програми за допълнителни занятия -въведение в националното и международно право 4.2. Обмяна на опит
Дейност 5 1. Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители, сключване на договори 2. Подобряване на вътрешната и външната среда
Дейност 6 2. Информационна кампания за повишаване на междуетническата толерантност. Мерки за информираност и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 266 135 BGN
Общ бюджет: 223 997 BGN
БФП: 223 997 BGN
Общо изплатени средства: 223 979 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 223 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 53 227 BGN
2012 170 752 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
223 979 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 45 243 BGN
2012 145 139 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
190 382 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 984 BGN
2012 25 613 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 597 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз