Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0013-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/017
Наименование: "Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали"
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 25.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване качеството на живот, подобряване на екологични условия и физическата среда, включително предотвратяване на рискове на територията на град Кърджали. Изработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие има за цел да насочи развитието на територията на града по устойчив начин и трайно да преодолее високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.Така определената обща цел на проектното предложение изцяло съотвества на основната цел на операцията „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейности: дейност 1: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
дейност 2: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
дейност 3: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 3.1. Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г.
дейност 4: ОДИТ
дейност 5: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 495 224 BGN
Общ бюджет: 392 435 BGN
БФП: 392 435 BGN
Общо изплатени средства: 386 129 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 392 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 164 662 BGN
2013 140 008 BGN
2014 81 459 BGN
2015 0 BGN
386 129 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 333 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 147 329 BGN
2013 125 270 BGN
2014 72 885 BGN
2015 0 BGN
345 484 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 333 BGN
2013 14 738 BGN
2014 8 575 BGN
2015 0 BGN
40 645 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие
Индикатор 3 $$)!&& Актуализирани подробни устройствни планове на територии от зоните за въздействие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз