Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0006-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/012
Наименование: Подкрепа за разработка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Предложението е в съответствие и с настоящата схема, като цели чрез разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) да постигне устойчиво и трайно преодоляване на икономическите, природните, екологичните и социални проблеми на територията на град Ловеч. Планирането и управлението на територията е непрекъснат пространствено обусловен процес, свързан с установяването и експлоатацията на единна система, чрез която трябва да се осигури постигането на адекватно на нуждите и съобразено с обективните дадености усвояване на територията и свързаните с нея ресурси и потенциали. При градското планиране се изисква устройството на територията да се разглежда като пространствена проекция на регионалната политика и управлението на регионалното развитие. Именно за това е необходимо то да бъде тясно обвързано нормативно, структурно и функционално в обща система за планиране и управление на територията. Интегрираните планове са специфичен инструмент за планиране и управлени
Дейности: Дейност 1: Сформиране и работа на екипа
Дейност 2: Визуализация и публичност
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на консултански компании
Дейност 4: Разработка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ловеч
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Изготвяне на технически и финансови отчети
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 884 BGN
Общ бюджет: 448 924 BGN
БФП: 448 924 BGN
Общо изплатени средства: 426 478 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 448 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 194 073 BGN
2013 0 BGN
2014 232 405 BGN
2015 0 BGN
426 478 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 381 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 173 644 BGN
2013 0 BGN
2014 207 941 BGN
2015 0 BGN
381 585 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 429 BGN
2013 0 BGN
2014 24 464 BGN
2015 0 BGN
44 892 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз