Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0034-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/007-01
Наименование: "Интегриран план за градско развитие на Пловдив"
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е изработване на интегриран план за градско развитие на град Пловдив, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми на града, център на агломерационен ареал.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта. Одит.
дейност 2 Информация и публичност
дейност 3 Консултантски услуги
дейност 4 Изработване на Интегриран план за градско развитие на град Пловдив
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 998 415 BGN
Общ бюджет: 817 240 BGN
БФП: 817 240 BGN
Общо изплатени средства: 776 378 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 817 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 282 594 BGN
2013 177 305 BGN
2014 316 480 BGN
2015 0 BGN
776 378 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 694 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 252 847 BGN
2013 158 641 BGN
2014 283 166 BGN
2015 0 BGN
694 654 BGN
В т.ч. Национално финансиране 122 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 747 BGN
2013 18 664 BGN
2014 33 314 BGN
2015 0 BGN
81 724 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз