Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0412-C0001
Номер на проект: 3МС-02-140/01.06.2011
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на РОЛПЛАСТ ЕООД чрез разработване и серифициране на система за управление на информационна сигурност ISO 27001:2005 и специализиран софтуер ISO Manager
Бенефициент: „РОЛПЛАСТ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1. Повишаване на конкурентноспособността на българската икономика 2. Увеличаване на дела на сектора на услугите в БВП
Дейности: Управление и отчитане изпълнението на проекта
Провеждане на тръжни процедура за избор на изпълнители и доставчици
Получаване на предвидените услуги по въвеждане на системите за управление и доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото специализирано оборудване
Получаване на предвидените услуги по сертифициране на системите за управление и доставка в съответстве със съответните стандарти
Одит и заверка на разходите по изпълнение на проекта
Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 145 550 BGN
Общ бюджет: 189 150 BGN
БФП: 141 863 BGN
Общо изплатени средства: 141 863 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 141 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 141 863 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
141 863 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 120 583 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 583 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 279 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 279 BGN
Финансиране от бенефициента 48 517 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 1.1.Сформиран екип за управление.
Индикатор 6 1.2. Проведено текущо ръководство на подготовката и изпълнението на предвидените дейности
Индикатор 7 1.3. Изготвени междинни и окончателни отчети по изпълнението на проекта
Индикатор 8 1.4. Изпълнени дейности по визуализация на проекта.
Индикатор 9 Провеждане на тръжни процедура за избор на изпълнители и доставчици
Индикатор 10 Получаване на предвидените услуги по въвеждане на системите за управление, и доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото компютърно оборудване
Индикатор 11 Получаване на предвидените услуги по сертифициране на системите за управление и доставка в съответстве със съответните стандарти
Индикатор 12 Одит и заверка на разходите по изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз