Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0287-C0001
Номер на проект: 3МС-02-105/01.06.2011
Наименование: Подобряване на контрола и повишаване на сигурността във веригата на доставки на „Карго планет” ООД чрез въвеждане на Система за управление съгласно изискванията на стандарт ISO 28000
Бенефициент: "КАРГО ПЛАНЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се подобри конкурентоспособността на „КАРГО ПЛАНЕТ” ООД чрез повишаване на функционалността и ефективността посредством въвеждане на Система за управление (СУ) и свързан с нея софтуер за подобряване на контрола и качеството на обслужване на клиентите, за повишаване на сигурността във веригата на доставки.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта
Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура – избор на доставчик(ци), сключване на договори за доставка
Поддейност 2.1. Позиция „Избор на консултант за разработване и въвеждане на СУ съгласно ISO 28000:2007”
Поддейност 2.2. Позиция „Избор на доставчик на софтуерни решения за постигане съответствие с изискванията на СУ”
Поддейност 2.3. Позиция „Избор на доставчик хардуер за поддържане на СУ”
Поддейност 2.4. Позиция „Избор на сертифицираща организация на СУ”
Дейност 3. Разработване и въвеждане на СУ съгласно изискванията на ISO 28000
Дейност 4. Внедряване на хардуер за поддържане на СУ
Дейност 5. Сертификационен одит на СУ
Дейност 6. Визуализация и публичност
Дейност 7. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 790 BGN
Общ бюджет: 74 217 BGN
БФП: 55 661 BGN
Общо изплатени средства: 55 661 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 558 BGN
2012 44 103 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 661 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 824 BGN
2012 37 487 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 312 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 734 BGN
2012 6 615 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 349 BGN
Финансиране от бенефициента 19 267 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Брой нови клиенти
Индикатор 6 Брой обслужени сделки
Индикатор 7 Несъответствия и рекламации
Индикатор 8 Износ – обслужвани сделки за чуждестранни контрагенти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз