Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0283-C0001
Номер на проект: 3МС-02-104/01.06.2011
Наименование: Въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2005 в дейността на „Профит” ООД
Бенефициент: "ПРОФИТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектa е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на Профит ООД чрез предоставянето на подкрепа за въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 27001:2005, която да гарантира усъвършенстване на цялостното управление, сигурността и конфиденциалността на фирмените данни и информация, използвани в дейността на компанията.
Дейности: Дейност 1 Избор на изпълнител на услугата за въвеждане на система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2005
Дейност 2 Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2005
Дейност 3 Избор на доставчик на специализирани софтуерни приложения и оборудване, необходими за постигане на съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 27001:
Дейност 4: Доставка и инсталиране на активите, необходими за въвеждане и поддържане на съответствието със системата за управление съгласно стандарт ISO 27001:2005
Дейност 5 Сертифициране на система за управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 27001:2005
Дейност 6 Визуализация на проекта
Дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 913 BGN
Общ бюджет: 170 236 BGN
БФП: 127 488 BGN
Общо изплатени средства: 127 488 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 127 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 127 488 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 488 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 108 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 108 364 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 364 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 123 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 123 BGN
Финансиране от бенефициента 45 239 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Брой разработени и въведени системи за управление на сигурността на информацията в компанията
Индикатор 6 Брой закупени и внедрени специализирани софтуери за управление на информацията и осигуряване на сигурността й
Индикатор 7 Извършени сертифиакционни одити.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз