Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/033-01
Наименование: Корекция на дере и охранителен канал за защита на наводнения в урбанизираната територия на село Сливенци – Іви етап
Бенефициент: ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-села
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящето проектно предложение е да повиши качеството на живот и съответните екологични условия в община Добричка, посредством корекция на дере и охранителен канал в урбанизираната територия на с. Сливенци (община Добричка), като основна предпоставка за предотвратяване на рисковете от наводнения.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екип на проекта и оперативно управление и отчетност
Дейност 2: Избор на фирма за подготовка на конкурсни процедури
Дейност 3: Провеждане на конкурси за избор на изпълнители
Дейност 4: Строително монтажни работи
Дейност 5: Изпълнение на независим строителен надзор и авторски надзор
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация
Дейност 7: Финансов одит на проекта
Дейност 8: Дейности за информация, публичност и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 407 BGN
Общ бюджет: 387 801 BGN
БФП: 387 801 BGN
Общо изплатени средства: 368 411 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 387 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 164 390 BGN
2013 204 020 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
368 411 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 329 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 147 086 BGN
2013 182 544 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
329 631 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 304 BGN
2013 21 476 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 780 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз