Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0031-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/029-02
Наименование: Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнена и работна среда, включително предприемане на мерки за защита от наводнения в община Асеновград
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 11.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Устойчиво развитие на Община Асеновград, чрез прилагане на мерки за предотвратяване на потенциални наводнения и минимизиране на риска за човешкото здраве и околната среда.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнители
Дейност 3 Строително Монтажни Работи, съгласно разрешение за строеж № 351 / 29.11.2010г.,
Дейност 4 Осъществяване на независим строителен надзор
Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Дейност 6 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 996 011 BGN
Общ бюджет: 942 819 BGN
БФП: 942 819 BGN
Общо изплатени средства: 895 678 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 942 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 331 174 BGN
2013 232 268 BGN
2014 332 236 BGN
2015 0 BGN
895 678 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 801 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 296 313 BGN
2013 197 427 BGN
2014 307 655 BGN
2015 0 BGN
801 396 BGN
В т.ч. Национално финансиране 141 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 860 BGN
2013 34 840 BGN
2014 24 581 BGN
2015 0 BGN
94 282 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз