Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/024-02
Наименование: Интервенция върху критична инфраструктура на община Шумен
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за ограничаване и превенция на рисковете за живота и имуществото на жителите на целевия регион, чрез предотвратяването на рисковете от наводнение в целевия регион.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури и възлагане на разработването на тръжна документация
Дейност 3 Избор на изпълнители за строително – монтажни, укрепителни дейности на 3 –те обекта
Дейност 4 Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор за извършените СМР дейности
Дейност 5 Извършване на строително-ремонтните дейности
Дейност 6 Изпълняване на независим строителен надзор
Дейност 7: Въвеждане на 3 обекта в експлоатация
Дейност 8 Разпространение на информация и публичност
Дейности 9 Мониторинг и отчет на изпълнението на проекта
Дейност 10 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 975 042 BGN
Общ бюджет: 826 643 BGN
БФП: 826 643 BGN
Общо изплатени средства: 781 477 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 826 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 324 201 BGN
2013 457 276 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
781 477 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 702 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 290 075 BGN
2013 409 142 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
699 217 BGN
В т.ч. Национално финансиране 123 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 126 BGN
2013 48 134 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 261 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз