Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/008-02
Наименование: Предотвратяване на последиците от наводнения на теритрията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на река Добричка
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване качеството на живот и екологичните условия чрез предотвратяване на рисковете и щетите от наводнения на територията на община град Добрич за постигане на интегрирана, устойчиво развита и екологична градска среда с нови възможности за икономическо и социално развитие.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление
Дейност 2 Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3 Подготовка и изпълнение на строително – ремонтни работи по корекция, укрепване и разширяване на река Добричка в участъка от околовръстния път Е27,97 до вливането на дере Сердика
Дейност 4 Строителен надзор
Дейност 5 Авторски надзор
Дейност 6 Одит
Дейност 7 Осигуряване на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 052 178 BGN
Общ бюджет: 904 234 BGN
БФП: 903 883 BGN
Общо изплатени средства: 858 689 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 903 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 349 849 BGN
2013 508 840 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
858 689 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 768 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 313 023 BGN
2013 455 278 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
768 301 BGN
В т.ч. Национално финансиране 135 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 826 BGN
2013 53 562 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 388 BGN
Финансиране от бенефициента 350 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Брой жители в зоната на интервенция пряко облагодетелствани от дейностите по предотвратяване на наводнения по проекта
Индикатор 5 Лица в трудоспособна възраст и учащи, ежедневно пребиваващи в зоната на интервенции
Индикатор 6 Брой лица с увреждания, жители на град Добрич, облагодетелствани от дейностите по предотвратяване на наводнения по проекта
Индикатор 7 Брой лица от етническите малцинства, в това число и роми , жители на град Добрич, облагодетелствани от дейностите по предотвратяване на наводнения по проекта - общо
Индикатор 8 Брой лица от етническите малцинства, в това число и роми , жители на град Добрич, облагодетелствани от дейностите по предотвратяване на наводнения по проекта - роми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз