Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0030-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/004-03
Наименование: " Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за ц предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение"
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да надгради усилията на местната власт за подобряване качеството на живот и екологичните условия в гр. Троян - един от опорните центрове за развитие в област Ловеч, чрез осигуряване на безопасна и естетически привлекателна градска среда.
Дейности: Дейност 1: Организация за изпълнение и управление на проекта
Дейност 2: Извършване на независим финансов одит на проекта
Дейност 3: Осигуряване на информация и публичност
Дейност 4: Осигуряване на готовност за избор на изпълнители на обществени поръчки
Дейност 5: Повишаване качеството на живот и екологичните условия в град Троян чрез мерки за превенция на риска от наводнения
Дейност 6: Осъществавяне на строителен и авторски надзор при извършването на строително-монтажните работи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 002 883 BGN
Общ бюджет: 848 950 BGN
БФП: 846 755 BGN
Общо изплатени средства: 804 417 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 846 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 333 459 BGN
2013 470 959 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
804 417 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 719 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 298 358 BGN
2013 421 384 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
719 742 BGN
В т.ч. Национално финансиране 127 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 101 BGN
2013 49 575 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 676 BGN
Финансиране от бенефициента 2 513 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия
Индикатор 5 Дължина на речното корито, разширено по проекта със средно 15 м.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз