Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0560-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на "Борил Груп" ООД чрез внедряване на СУК и покриване на международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Бенефициент: "БОРИЛ ГРУП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1. Повишаване на конкурентоспособността на предприятието чрез въвеждане на система за управление на качеството; 2. Увеличение на продажбите и подобряване на финансовите резултати на Борил Груп.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност I: Консултантска услуга по разработване, документиране и внедряване на СУК
Подготовка и Изпълнение на Дейност II: Закупуване и въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на СУК
Междинен отчет и верифициране на постигнатите резултати и допустимостта на разходите от ДО
Подготовка и Изпълнение на Дейност III: Сертифициране на СУК
Подготовка и Изпълнение на Дейност IV: Визуализация на проекта
Подготовка и Изпълнение на Дейност V: Одит на проекта
Финален отчет и Потвърдждаване (верифициране) на постигнатите резултати и допустимостта на разходите от ДО (след прикл. на дейностите по проекта)
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 025 BGN
Общ бюджет: 22 688 BGN
БФП: 17 016 BGN
Общо изплатени средства: 17 016 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 016 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 016 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 464 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 464 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 552 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 552 BGN
Финансиране от бенефициента 6 675 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Разработена и внедрена СУК
Индикатор 6 Закупена и въведена в експлоатация информационна система за управление на СУК.
Индикатор 7 Сертифицирана СУК
Индикатор 8 Намалени производствени разходи
Индикатор 9 Повишена лична производителност
Индикатор 10 информационна табела за проекта – 2бр
Индикатор 11 прес-съобщения -4бр
Индикатор 12 платена публикация – 1бр
Индикатор 13 брошури – 350бр


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз