Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0104-C0001
Номер на проект: 3МС-02-39/01.06.2011
Наименование: Въвеждане и сертифициране на IFS в "Добруджански хляб" АД
Бенефициент: Добруджански хляб АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Развитие на конкурентоспособно предприятие с повишен експортен потенциал, предлагащо продукти с постоянно качество и безопасност и прилагащо съвременни модели на управление.
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Избор на консултантска организация
Подготвителен етап за въвеждане на стандарта
Разработване на стандарта
Внедряване на разработената система и изпълнение изискванията на стандарта; вътрешен одит
Избор на доставчик на лабораторно оборудване
Доставка на оборудването
Избор на сертифицираща организация
Сертифициране на стандарта IFS
Заключителни дейности одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 145 BGN
Общ бюджет: 189 900 BGN
БФП: 142 425 BGN
Общо изплатени средства: 142 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 142 425 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 121 061 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 061 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 364 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 364 BGN
Финансиране от бенефициента 49 715 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Въведена и сертифицирана система за безопасност на храните
Индикатор 2 Закупено и въведено в експлоатация лабораторно оборудване
Индикатор 3 Обучени служители за прилагане на системата, съгласно IFS
Индикатор 4 Намаляване на производствения брак


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз