Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0592-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване на конкурентоспособността на „Фактор И.Н.” АД чрез внедряване на международно признати стандарти и модерен управленски софтуер”
Бенефициент: "ФАКТОР И.Н." АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1. Повишаване на конкурентноспособността на българската икономика 2. Увеличаване на дела на сектора на услугите в БВП
Дейности: Управление и отчитане изпълнението на проекта, визуализация и публичност
Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители и доставчици
Получаване на предвидените услуги по въвеждане на системите за управление и доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото компютърно оборудване
Получаване на предвидените услуги по сертифициране на системите за управление и доставка в съответствие със съответните стандарти
Одит и заверка на разходите по изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 712 BGN
Общ бюджет: 191 189 BGN
БФП: 143 391 BGN
Общо изплатени средства: 143 391 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 143 391 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 391 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 121 882 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 882 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 509 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 509 BGN
Финансиране от бенефициента 49 238 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Увеличение на печалбата от дейността
Индикатор 6 1.1.Сформиран екип за управление
Индикатор 7 1.2.Проведено текущо ръководство на подготовката и изпълнението на предвидените дейности
Индикатор 8 1.3.Изготвени междинни и окончателни отчети по изпълнението на проекта
Индикатор 9 1.4. Изпълнени дейности по визуализация на проекта
Индикатор 10 2.1.Проведени тръжни процедури
Индикатор 11 2.2 Сключени договори с доставчици/изпълнители
Индикатор 12 3.1 Получени от дружеството консултански улуги по подготовка и въвеждане на системите за управление по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005
Индикатор 13 3.2. Доставено компютърно оборудване
Индикатор 14 3.3. Доставен и въведен в употреба специализиран управленски софтуер
Индикатор 15 4.1. Получени от дружеството консултантски услуги по сертифициране на въведените системи за управление по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005
Индикатор 16 5.1. Извършен одит и заверка на разходите по изпълненето на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз