Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0042-C0001
Номер на проект: 3МС-02-24/01.06.2011
Наименование: Управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005 в МБАЛ "Дева Мария"
Бенефициент: Многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики.
Дейности: Подготовка на Дейност 1. Разработване и внедряване на СУИС.
Изпълнение на Дейност 1. Разработване и внедряване на СУИС.
Подготовка на Дейност 2. Доставка и инсталиране на оборудване
Изпълнение на Дейност 2. Доставка и инсталиране на оборудване.
Подготовка на Дейност 3. Доставка и инсталиране на програмен продукт – БИС.
Изпълнение на Дейност 3. Доставка и инсталиране на програмен продукт – БИС.
Подготовка на Дейност 4. Сертификация на СУИС.
Изпълнение на Дейност 4. Сертификация на СУИС.
Подготовка на Дейност 5. Одит на проекта.
Изпълнение на Дейност 5. Одит на проекта
Подготовка на Дейност 6. Визуализация на дейностите по проекта.
Изпълнение на Дейност 6. Визуализация на дейностите по проекта.
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 051 BGN
Общ бюджет: 194 265 BGN
БФП: 139 871 BGN
Общо изплатени средства: 139 871 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 139 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 139 871 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 871 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 118 890 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 890 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 981 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 981 BGN
Финансиране от бенефициента 56 797 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой комплект документи на система за управление на информационната сигурност (ISO 27001:2005) – Наръчник, процедури, политики, планове и
Индикатор 2 Проведено 1 еднодневно обучение на персонала
Индикатор 3 Проведен 1 вътрешен одит
Индикатор 4 Проведен 1 преглед от ръководството
Индикатор 5 Закупено и инсталирано оборудване, съгласно спецификацията
Индикатор 6 Закупен и инсталиран спец софтуер, съгласно спецификацията
Индикатор 7 Проведен един сертификационен одит на два етапа на система за управление на информационна сигурност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз