Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0053-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/024-02
Наименование: Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в гр. Гурково
Бенефициент: ОБЩИНА ГУРКОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Гурково
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото предложение е предотвратяване на рисковете и щетите от наводнения, които биха могли да застрашат здравето, живота и имуществото на населението и бизнеса на град Гурково. Най-силно застрашени са жителите на кв. “ Лозенец – юг “ гр. Гурково, поради географското разположение и естеството на реката в този район. Посочения квартал е населен предимно с представители на ромското етническо малцинство. Реализацията на настоящето проектно предложение има за цел, освен предотвратяването на рисковете от наводнения, да спомогне за интеграцията на ромското малцинство. Настоящото предложение включва дейности, благоприятстващи създаването на нови възможности за местно развитие и повишаване качеството и средата на живот на населението, което е в съответствие с Приоритетна ос номер 4 „Местно развитие и сътрудничество”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини
Дейности: дейност 1 (Подготовка за изпълнение на проекта)
дейност 2 (Изготвяне на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки)
дейност 3 (Строителство)
дейност 4 (Строителен надзор)
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Управление на проекта)
дейност 8 (Приемане на инвестицията и въвеждане на обекта в експлоатация)
дейност 9 (Отчитане на проекта пред ОПРР и получаване на субсидията)
дейност 10 (Информираност и публичност на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 893 913 BGN
Общ бюджет: 701 389 BGN
БФП: 701 389 BGN
Общо изплатени средства: 666 320 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 701 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 236 316 BGN
2013 430 003 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
666 320 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 596 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 211 441 BGN
2013 384 740 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
596 181 BGN
В т.ч. Национално финансиране 105 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 875 BGN
2013 45 264 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 139 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз