Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0602-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване на система за управление на безопасността на храните в „Елиаз” ООД”
Бенефициент: "ЕЛИАЗ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е създаване на конкурентоспособно предприятие, предлагащо качествени продукти и модерно управление, с оглед развитието на конкурентни предимства на пазара на хляб и хлебни изделия.
Дейности: I. Подготвителни дейности
II. Управление и отчетност
III. Избор на консултантска организация
IV. Разработване и внедряване на система за управление на безопасността на храните
V. Закупуване на комбинирана линия за производство на малки питки
VI. Избор на сертифицираща организация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 000 BGN
Общ бюджет: 190 763 BGN
БФП: 143 072 BGN
Общо изплатени средства: 143 072 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 143 072 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 072 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 121 611 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 611 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 461 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 461 BGN
Финансиране от бенефициента 50 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 1: Сформиран екип на проекта
Индикатор 6 2:Получени оферти от консултантски организации за разработване и внедряване на ISO 22000
Индикатор 7 3:Сключен договор с избраната консултантска организация
Индикатор 8 4: Проведена диагностика
Индикатор 9 5: Разработена система за управление на безопасността на храните
Индикатор 10 6:Внедрена система за управление на безопасността на храните
Индикатор 11 7: Изготвен пакет тръжни документи
Индикатор 12 8: Сформирана оценителна комисия
Индикатор 13 9: Публикувана обява за търга в национален ежедневник
Индикатор 14 10: Изготвен Протокол на оценителната комисия
Индикатор 15 11: Издадено Решение за определяне на изпълнител
Индикатор 16 12: Изпратена покана за сключване на договор
Индикатор 17 13: Подписан договор с изпълнител
Индикатор 18 14:Доставено оборудване, въведено в експлоатация
Индикатор 19 15: Получени оферти от сертифициращи организации
Индикатор 20 16: Сключен договор с избраната сертифицираща организация
Индикатор 21 17:Извършен сертификационен одит
Индикатор 22 18:Издаден сертификат
Индикатор 23 19: Получени оферти за одит и визуализация
Индикатор 24 20:Сключени договори за одит и визуализация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз