Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0019-C0001
Номер на проект: 3МС-02-10/01.06.2011
Наименование: Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2008
Бенефициент: Кей Джи Ауто
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Въвеждане и сертифициране на СУК и запазване и разширяване на пазарните позиции на Кей Джи Ауто ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Избор на изпълнител на Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка и изграждане на система за управление ISO 9001:2008, въвеждане на система за
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка и изграждане на система за управление ISO 9001:2008, въвеждане на система за управление ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Избор на изпълнител за доставка на активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Закупуване и доставка на дълготрайни материални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Закупуване и доставка на дълготрайни нематериални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Избор на изпълнител на Услуги за сертифициране на система за управление ISO 9001:2008.
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Услуги за сертифициране на система за управление ISO 9001:2008.
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Избор на изпълнител на други услуги - Одит на проекта и визуализация.
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 Одит на проекта и визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 Изготвяне на финален отчет за изпълнението на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 455 BGN
Общ бюджет: 92 692 BGN
БФП: 69 519 BGN
Общо изплатени средства: 69 519 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 69 519 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 519 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 091 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 091 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 428 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 428 BGN
Финансиране от бенефициента 23 818 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Разработен пакет документация по СУК
Индикатор 6 Вътрешен одит
Индикатор 7 Сертификационен одит
Индикатор 8 Закупени машини, оборудване и софтуер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз