Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0253-C0001
Номер на проект: 3МС-02-89/01.06.2011
Наименование: Въвеждане на СУК в Проген ООД за постигане на европейско качество на предлаганите услуги
Бенефициент: "ПРОГЕН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се повиши конкурентоспособността на Проген ООД и да се гарантира постоянно високо качество на обслужване на клиентите чрез въвеждане и поддържане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008, която да обхваща административните, търговските и производствените дейности на компанията.
Дейности: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на услугата за въвеждане на система за управление съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Предварителен анализ, разработване и въвеждане на система за управление съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Избор на доставчик на дълготрайни материални активи, допринасящи за въвеждане и постигане на съответствие с изискванията на системата за управление
: Доставка и инсталиране на активите, необходими за въвеждане и поддържане на съответствието със системата за управление съгласно стандарт ISO 9001:2008.
Сертифициране на система за управление в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 405 BGN
Общ бюджет: 108 784 BGN
БФП: 81 588 BGN
Общо изплатени средства: 81 588 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 81 588 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 588 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 69 350 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 350 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 238 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 238 BGN
Финансиране от бенефициента 27 802 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати въведени в предпритяието
Индикатор 2 разработена и въведена система за управление
Индикатор 3 закупено оборудване
Индикатор 4 брой създадени нови работни места мъже/жени
Индикатор 5 създадени инвестиции в евро


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз