Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0062-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/015-02
Наименование: Почистване, укрепване и коригиране на профила на река Макоцевска в землището на село Горна Малина
Бенефициент: Община Горна Малина
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 21.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Горна Малина
Описание
Описание на проекта: Обща целна проектното предложение е да допринесе за предотвратяването на бъдещи наводнения, като едновременно с това допринася за възстановяването на социо-икономическаото развитие и околната среда в община Горна Малина (една от най-засегнатите от наводненията през 2005г.общини.
Дейности: Дейност 1 Създаване на екип по проекта, управителен и мониторингов комитет
Дейност 2 Организиране и провеждане на дейности по популяризиране на проекта
Дейност 3 Подготовка на тръжна документация и проекти на договори, съгласуване с Управляващия орган, провеждане на процедурите и възлагане на договорите
Дейност 4 Извършване на СМР
Дейност 5 Упражняване на авторски надзор
Дейност 6 Упражняване на строителен надзор
Дейност 7 Приемане на обекта
Дейност 8 Официално откриване на обекта
Дейност 9 Изготвяне на финансов Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 052 631 BGN
Общ бюджет: 973 491 BGN
БФП: 965 443 BGN
Общо изплатени средства: 917 171 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 965 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 610 966 BGN
2014 306 205 BGN
2015 0 BGN
917 171 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 820 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 546 653 BGN
2014 273 973 BGN
2015 0 BGN
820 626 BGN
В т.ч. Национално финансиране 144 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 312 BGN
2014 32 232 BGN
2015 0 BGN
96 544 BGN
Финансиране от бенефициента 8 048 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 ..Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 ..Дължина на почистените речни корита и дерета


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз