Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0242-C0001
Номер на проект: 3МС-02-85/01.06.2011
Наименование: Усъвършенстване на дейността на "С плюс С – С.Тимева” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на система за управление съгласно стандарт ISO
Бенефициент: "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на „С плюс С – С.Тимева” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на система за управление съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008, която да осигури оптимизиране на цялостната организация на дейността на компанията чрез въвеждането на система от правила и процедури, регламентиращи изпълнението на всички работни процеси.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на процедура за избор на изпълнител на услугата за въвеждане на система за управление съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Дейност 2 Предварителен анализ, разработване и въвеждане на система за управление съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Дейност 3 Избор на доставчик на активи, допринасящи за въвеждане и постигане на съответствие с изискванията на системата за управление
Дейност 4 Доставка и инсталиране на активите, необходими за въвеждане и поддържане на съответствието със системата за управление съгласно стандарт ISO 9001:2008
Дейност 5 Сертифициране на система за управление в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Дейност 6 Визуализация на проекта
Дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 178 BGN
Общ бюджет: 97 264 BGN
БФП: 72 948 BGN
Общо изплатени средства: 72 941 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 72 941 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 941 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 000 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 941 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 941 BGN
Финансиране от бенефициента 31 393 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Разработена и въведена система за управление на работните процеси в компанията
Индикатор 6 Закупено оборудване, допринасящо за постигане на съответствие и за поддържане на въведената СУ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз