Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0059-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/006-03
Наименование: Мерки за предовратяване на наводения за обекти: река Гушева и река Селска на територията на Село Антон, община Антон
Бенефициент: Община Антон
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 18.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Антон
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да увеличи възможностите за просперитет и развитие на община Антон, чрез подобряване качеството на околна среда и превенция на риска, изграждайки устойчива, безопасна и сигурна инфраструктура, включително и за предотвратяване на наводнения, именно - почистване на речното корито и изграждане на корекции. Подобряване качеството на околната среда и намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве е фактор за повишена местна конкурентноспособност и устойчиво развитие на населеното място, повишаване качеството и средата на живот в село Антон и подобряване жизнената и работната среда. Селата и селските райони могат да бъдат успешни и устойчиви само ако жителите желаят да живеят и останат в тях – затова една от основните цели на местната власт е да осигури безопасна и сигурна среда за жителите. За тази цел схемата ще подкрепи специфични интервенции, предназначени да подобрят и обезопасят физическата селска среда, за осигуряване б
Дейности: Дейност 1: Управление и администриране на проекта Задача 1.1: Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта; Дейност 1: Управление и администриране на проекта Задача 1.2: Управление и администриране на проекта
Дейност 2: Публичност и информираност
Дейност 3: Осъществяване на вътрешен финансов мониторинг на проекта
Дейност 4: Избор на изпълнител-строителство
Дейност 5: Искане - Авансово плащане
Дейност 6: Изпълнение на предвидените СМР /корекции/ и почистване реки
Дейност 7: Упражняване на строителен надзор
Дейност 8: Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 9: Финансов одит на извършените дейности
Дейност 10: Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 831 376 BGN
Общ бюджет: 648 302 BGN
БФП: 640 022 BGN
Общо изплатени средства: 608 021 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 640 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 276 433 BGN
2013 121 058 BGN
2014 210 530 BGN
2015 0 BGN
608 021 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 544 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 247 334 BGN
2013 108 315 BGN
2014 188 369 BGN
2015 0 BGN
544 018 BGN
В т.ч. Национално финансиране 96 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 098 BGN
2013 12 743 BGN
2014 22 161 BGN
2015 0 BGN
64 002 BGN
Финансиране от бенефициента 8 280 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз