Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0390-C0001
Номер на проект: Договор № Д01-222/10.10.2011 г.
Наименование: Заедно ще постигнем по-високи резултати в обучението и ще живеем по-интересно и по-добре
Бенефициент: Сдружение "Ние сме едно семейство"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 27.05.2011
Дата на приключване: 27.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за по-успешна социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства, попаднали или застрашени да изпаднат в състояние на изключеност
Дейности: Дейност 1 Подготовка. Мениджмънт на проекта
Дейност 2 Подготовка. Популяризиране на проекта
Дейност 3 Подготовка. Подбор на бенефициенти
Дейност 4 Подготовка. Доставка на оборудване.
Дейност 5 Подготовка. Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните училища
Дейност 6 Подготовка. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Дейност 7 Избор на външен изпълнител за направата на документален филм по НВМОП
Дейност 8 1. Подготовка - избор на външен изпълнител по НВМОП. 2. Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в СОУ "Н. Рилски"
Дейност 9 Подготовка. Мониторинг на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 457 BGN
Общ бюджет: 124 230 BGN
БФП: 124 230 BGN
Общо изплатени средства: 124 229 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 37 491 BGN
2012 0 BGN
2013 86 737 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 229 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 31 868 BGN
2012 0 BGN
2013 73 727 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 594 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 624 BGN
2012 0 BGN
2013 13 011 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 634 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз