Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0474-C0001
Номер на проект: ESF-2101-04-02003
Наименование: Адаптивна и конкурентноспособна работна сила за по-конкурентни туристически услуги
Бенефициент: "ИНФОЦЕНТЪР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 28.03.2008
Дата на приключване: 28.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалните компетенции на общо 52 заети лица от 6 малки предприятия от хотелиерството и кетъринга в Трявна чрез обучение по английски и ИКТ
Дейности: Дейност 1: Подписване на Договор за партньорство и сформиране на Борд за туризма в Трявна/Т2 БОРД/ - подготовка и изпълнение Учредяване на Борд за туризма в Трявна, включващ представители на партньора, работодателите, заявили потребност от обучение и обучаемите. Подписване на Договор за партньорство.
Дейност 2: Разпространение на информация за старта на проекта - подготовка и изпълнение Обяви в местния вестник ”Тревненска седмица" - 4бр., Създаване на уеб сайт. Изработване и разпространение на 100 брошури
Дейност 3: Организация на езиковото обучение и информационно-обучителния модул Наемане на допълнително помещение, провеждане на информационно-обучителен модул. Обявяване на крайните резултати. Провеждане на предварителни диагностични тестове за определяне входното ниво на обучаемите,. Сформиране на обучителни групи и избор на групови координатори. Изготвяне и утвърждаване на график. Анкети за очакванията от обученията. Сключване договори между ВО и работодателите, заявили обучение и с обучаемите. Избор и доставка на учебници, изготвяне на учебни помагала
Дейност 4: Стартиране и провеждане на обученията Провеждане на контролни тестове, ежемесечни срещи за обмен на опит и информация между преподаватели и екипа на проекта, проверка и наблюдение на часовете от ръководителя на проекта, текуща устна проверка на знания и умения чрез дискусии, финални тестове за определяне на изходно ниво, анкети средобучаемите и преподавателите за определяне на ефективността на обученията, ежемесечни срещи между екипа на проекта, партньорите, работодателите и груповите отговорници за обсъждане хода на проекта
Дейност 5: Избор на действаща хотелска база в Трявна за ”Симулирани ситуации на работното място” Наемане база за практическо обучение от ВО
Дейност 6: Провеждане на практически езикови занимания Провеждане на практически езикови занимания с цел подобряване комуникативните способности на обучаемите за справяне в реални професионални ситуации
Дейност 7: Избор на външен изпълнител /ЦПО,лицензиран от НАПОО/ за професионално обучение по Компютърна грамотност Определяне на критериите за избор,процедура по избор, сключване на договор
Дейност 8: Провеждане на професионално обучение за Компютърна грамотност Организация и провеждане на обучението
Дейност 9: Сертифициране на обученията и сключване на договори за заетост Изготвяне на сертификати за успешно преминалите обучението, изготвяне и сключване на допълнителни споразумения за запазване заетостта за срок от една година, церемония по връчване на сертификатите, предложение за стимулиране на 10-те най-добре представили се обучаеми
Дейност 10: Крайна оценка на проекта и изготвяне на финалния технически и финансов доклад Изговяне на крайна оценка, важна част от която ще бъдат анкетите и анализа в края.
Партньори
Партньори:
ЕТ "Балабанов - Христо Балабанов"
Изпълнители:
"Интелекти" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 649 BGN
Общ бюджет: 50 006 BGN
БФП: 50 006 BGN
Общо изплатени средства: 50 006 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 24 147 BGN
2009 25 859 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 006 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 505 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 20 525 BGN
2009 21 981 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 505 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 622 BGN
2009 3 879 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 501 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз