Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.04-0006-C0001
Номер на проект: 10-31-7/25.02.2011
Наименование: МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2010
Начална дата: 25.02.2011
Дата на приключване: 25.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на модерна, ефективна и ориентирана към потребителите администрация на МРРБ и повишаване на събираемостта на приходи в бюджета на държавата чрез развитие на качествни електронни административни услуги за гражданите и бизнеса
Дейности: Дейност 1: Осигуряване на свързаност на системите на всички звена в рамките на МРРБ изграждане на обща архитектура на вътрешноадминистративните връзки и връзките с потребителите
Дейност 2: Разработване и внедряване на PKI структура в рамките на МРРБ (електронен подпис)
Дейност 3: Актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията с електронни документи, подписани с усъвършенстван и универсален електронен подпис
Дейност 4: Технологична подготовка и разработка на електронни административни услуги, съответстващи на Закона за електронното управление.
Дейност 5: Технологична подготовка и пилотно внедряване на електронни услуги
Дейност 6: Разработване и внедряване на електронен публичен регистър на свлачищните райони
Дейност 7: Разработване и внедряване на Система за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС) и сертифицирането й по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005
Дейност 8: Разработване и внедряване на софтуерна информационна система за управление и контрол на информационните активи
Дейност 9: Сертификция на Система за Управление на Качеството и Информационната Сигурност по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005
Дейност 10: Сертификация на техническо задание за софтуерна информационна система за управление и контрол на информационните активи и Сертифициране на софтуерна информационна система за управление и контрол на информационните активи
Дейност 11: Информация и публичност
Дейност 12: Управление
Дейност 13: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 838 904 BGN
Общ бюджет: 652 811 BGN
БФП: 652 811 BGN
Общо изплатени средства: 652 811 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 652 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 167 781 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 485 030 BGN
2015 0 BGN
652 811 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 554 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 142 614 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 412 275 BGN
2015 0 BGN
554 889 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 25 167 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 755 BGN
2015 0 BGN
97 922 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 1) Изготвен анализ и предложение-проект за изграждане на комуникационно-информационна среда и обща архитектура на вътрешноведомствените връзки. 2)Изградена комуникационна и информационна свързаност между МРРБ и 10 бр. териториални звена в градо
Индикатор 2 По Д1 1) два пъти подобряване на времето за получаване на административни услуги от страна на потребителите. 2) Отработване на два пъти повече документи в срок
Индикатор 3 По Д2 1) Разработен идеен проект за изграждане и внедряване на PKI структура в рамките на МРРБ 2)Изготвени технически спецификации за необходимото оборудване 3)Изградена и внедрена PKI структура в рамките на МРРБ
Индикатор 4 По Д2 Обучени за работа с PKI 10 служители на МРРБ
Индикатор 5 По Д3 1) 1 бр. разработен анализ 2) 1 бр. оптимизиран модел за работа на администрацията
Индикатор 6 По Д3 1) 35 обучени служители на МРРБ; от тях 25 жени
Индикатор 7 По Д4 Извършен преглед на 28 бр. административните услуги за тяхното предоставяне онлайн
Индикатор 8 По Д5 1) 2 бр. нови административни услуги, предоставяни онлайн. 2) 2 бр. проведени съпътстващи обучения;
Индикатор 9 По Д5 20 бр. обучени(14 бр жени от общия брой обучени);
Индикатор 10 По Д5 Подобрен графичен интерфейс на интернет портала на МРРБ до ниво на достъпност двойно-А според последните стандарти на WCAG 2.0
Индикатор 11 По Д6 1) 1 брой електронен публичен регистър на свлачищните райони 2) 1 брой проведени съпътстващи
Индикатор 12 По Д6 10 бр. обучени - 7 жени
Индикатор 13 По Д7 1)Внедрени системи за управление на информационната сигурност (СУИС) в съответствие с ISO 9000 и ISO 27001:2005
Индикатор 14 По Д7 1) Обучени 6 служителя на МРРБ по изискванията на СУКИС 2) Обучени за вътрешни одитори на СУКИС 4 служителя на МРРБ
Индикатор 15 По Д8 1) 1 брой Разработена и внедрена информационна система за управление и контрол на информационните активи;
Индикатор 16 По Д8 1) 1 проведено съпътстващо обучение; 25 брой обучени (18 жени от общия брой обучени)
Индикатор 17 По Д9 1 брой Сертифицирна Система за Управление на Качеството и Информационната Сигурност по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005
Индикатор 18 По Д10 1 сертифицирана информационна система за управление и контрол на информационните активи
Индикатор 19 По Д11 1)Проведени две пресконференции с участието на регионални и национални медии 2)Изработени и разпространени 10 000 броя флаери 3) Изработени и разпространени 5 000 броя брошури 4) Изработени и разпространени 20 броя плакати 5)Публикувана информ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз