Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0327-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СИЛОМА АД ГР. СИЛИСТРА ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ"
Бенефициент: "СИЛОМА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „СИЛОМА” АД и разширяване на устойчивото ú присъствие, както на външния, така и на международния пазар чрез "а) Модернизиране на производственото оборудване на фирмата " б) Изпълнение на успешни стратегии за пазарно развитие и засилване на експортния потенциал и позиция на европейския и световния пазари
Дейности: Дейност 0 – Управление на проекта
Дейност 1 – Провеждане на процедури за избор на изпълнители – доставчик на модерно технологично оборудване, софтуер за машинно проектиране и консултант за разработване маркетингова стратегия на кандидата.
Дейност 2 - Разработване на маркетингова стратегия за реализация на продукцията
Дейност 3 - Доставка и инсталиране на новото технологично оборудване и софтуер
3.1 Доставка
3.2 Инсталиране и настройки
3.3 Едномесечни пробни тестове
Дейност 4 -Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Дейност 5 - Отчитане на проекта
Дейност 6 - Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 377 817 BGN
Общ бюджет: 570 713 BGN
БФП: 342 313 BGN
Общо изплатени средства: 342 313 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 342 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 342 313 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
342 313 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 290 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 290 966 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
290 966 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 347 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 347 BGN
Финансиране от бенефициента 252 088 BGN
Индикатори
Индикатор 1 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Одобрени от ДО доклади от оценителните комисии по процедурите за подбор
Индикатор 4 Сключени договори с доставчици/ изпълнители до края на петия месец от проекта.
Индикатор 5 Изготвена стратегия, вкл. план за действие до края на 5-тия месец от проекта
Индикатор 6 Приета от фирмата маркетингова стратегия до края на 6-тия месец.
Индикатор 7 Налично ново оборудване и софтуер, въведени в експлоатация до 11 месец от сключване на договора .
Индикатор 8 Увеличени приходи от произв. дейност с 10% до 13 месец от проекта
Индикатор 9 Увеличен обем произведена продукция до края на проекта
Индикатор 10 Намалени производствени разходи до 13 месец от проекта
Индикатор 11 Намалена себестойност на продукцията с 5%
Индикатор 12 Назначен 1 нов служител до 10 месец от проекта
Индикатор 13 Публикация на интернет сайта на фирмата
Индикатор 14 Информационни табла
Индикатор 15 Стикери -
Индикатор 16 Изготвени и одобрени междинен отчет и финален отчет
Индикатор 17 Реализиран един инвестиционен проект.
Индикатор 18 Заверен одиторски доклад от член на ИДЕС до края на 13-тия месец от началото на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз