Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0315-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване производствения потенциал на "Крес-Д" ЕООД чрез обновяване технологичната база и въвеждане на нови технологии"
Бенефициент: "КРЕС-Д" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на „Крес-Д” ЕООД и осигуряване на устойчивост на позициите на фирмата на външния и вътрешен пазари
Дейности: Дейност 1: Подготовка на тръжна документация за избор на доставчик и организиране на тръжна процедура с открит избор на доставчик за струг с ЦПУ за едрогабритни детайли, камера за бластиране/песъчене и бояджийна камера
Дейност 2: Провеждане на търг за избор на доставчик на струг с ЦПУ за едрогабаритни детайли, камера за бластиране/песъчене и бояджийна камера, избор на доставчик и сключване на договори
Дейност 3: Доставка и монтаж на първа обособена позиция струг с ЦПУ за едрогабаритни детайли
Дейност 4: Изпитване на инсталирания струг с ЦПУ за едрогабаритни детайли и въвеждане на персонала за работа с него
Дейност 5: Подготовка, доставка и монтаж на камера за бластиране, бояджийна камера. Въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с машините.
Дейност 6: Изработване на указателна табела за изпълнение на проекта Изработване на визуализация по проекта
Дейност 7: Провеждане одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 272 675 BGN
Общ бюджет: 402 647 BGN
БФП: 261 721 BGN
Общо изплатени средства: 261 721 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 261 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 261 721 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
261 721 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 222 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 222 463 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
222 463 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 258 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 258 BGN
Финансиране от бенефициента 146 825 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Тръжна документация
Индикатор 7 Проведен търг
Индикатор 8 Договори с доставчици
Индикатор 9 Въведени нови технологии / продукти-
Индикатор 10 Протокол за въвеждане в експлоатация
Индикатор 11 Протокол за обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз