Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0478-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработка и управление на конкурентоспособни геопространствени системи и бази данни
Бенефициент: Ес Би Груп ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и разширяване и утвърждаване на позициите на компанията на международния и националния пазар като синоним на качество и развиване на богата гама от продукти и услуги, с приложение в различни сектори, в съответствие с последните тенденции в областта на геоинформатиката
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Сформиране на екип по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на дълготрайни материални активи (ДМА) дълготрайни нематериални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупените активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Изготвяне на бизнес план и маркетингова стратегия за внедряване и налагане на пазара в България на ГПИС
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 287 782 BGN
Общ бюджет: 492 790 BGN
БФП: 271 035 BGN
Общо изплатени средства: 271 035 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 271 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 271 035 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
271 035 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 230 379 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
230 379 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 655 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 655 BGN
Финансиране от бенефициента 235 458 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип.
Индикатор 9 Изготвена и одобрена тръжна документация;
Индикатор 10 Проведени тръжни процедури на открит избор;
Индикатор 11 Сключени договори с доставчици на оборудване,
Индикатор 12 Въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 13 Въведени ДНМА
Индикатор 14 Въведени нови продукти;
Индикатор 15 Изготвена и одобрена тръжна документация
Индикатор 16 Проведени тръжни процедури на открит избор
Индикатор 17 Сключени договори с доставчици на консултантски услуги
Индикатор 18 Разбарботен бизнес план;
Индикатор 19 Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 20 Обозначителни табели;
Индикатор 21 Стикери,
Индикатор 22 Предаден доклад за извършен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз