Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0283-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на нови технологии в производствения процес
Бенефициент: "ТРАКТОР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Трактор" ООД чрез въвеждане на нови технологии в производствения процес
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3: Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 708 885 BGN
Общ бюджет: 953 491 BGN
БФП: 572 094 BGN
Общо изплатени средства: 572 094 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 572 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 572 094 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
572 094 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 486 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 486 280 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
486 280 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 85 814 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 814 BGN
Финансиране от бенефициента 472 590 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 2 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 3 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 4 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 5 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 Подготвено тръжно досие
Индикатор 7 Проведена и одобрена тръжна процедура за избор на доставчици на машините
Индикатор 8 Увеличение на нетните приходи от продажби на продукция.
Индикатор 9 Въведени нови технологии-
Индикатор 10 Закупени и въведени в експлоатация 2 нови машини
Индикатор 11 Нарастнал производствен капацитет на предприятието за обработка – процеса по рязане
Индикатор 12 Бракувана продукция в процеса на рязане
Индикатор 13 Себестойност на произведените продукти с машина за лазерно рязане:
Индикатор 14 Общо произвеждана номенклатура (всяка номенклатура се състои от по 5-7 детайла) с машина за лазерно рязане:
Индикатор 15 Въведена в експлоатация нова машина за лазерно рязане
Индикатор 16 Оптимизиране (намаляване) времето за производство с машина за лазерно рязане:
Индикатор 17 Намаляване на разходите за външни услуги след закупуването на машина за лазерно рязане:
Индикатор 18 Намалена себестойност на продукцията с машина за предварително и последващо струйно дробинково почистване
Индикатор 19 Разширяване на производствения капацитет на фирмата с машина за предварително и последващо струйно дробинково почистване
Индикатор 20 Въведена в експлоатация нова машина за предварително и последващо струйно дробинково почистване
Индикатор 21 Намаляване на бракувана продукция в процеса на почистване с машина за предварително и последващо струйно дробинково почистване
Индикатор 22 Поставени стикери върху новозакупените машини (2 машини х 2 стикера)
Индикатор 23 Поставена информационна табела за проекта на предприятието
Индикатор 24 Извършен цялостен одит на проекта от експерт счетоводител.
Индикатор 25 Средна възраст на технологичното оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз