Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0279-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Технологично обновление в производствения процес на „ТЕРАСТОУН” ООД”
Бенефициент: "ТЕРАСТОУН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии, оборудване и предоставяне на достъп до професионални консултантски услуги.
Дейности: Изпълнение на Дейност 1 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избора на доставчик.
Подготовка на Дейност 2: Закупуване, доставка, мон-таж и въвеждане в експлоа-тация на оборудването
Изпълнение на Дейност 1 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избора на доставчик.
Изпълнение на Дейност 2 Закупуване, доставка, мон-таж и въвеждане в експлоа-тация на оборудването
Подготовка Дейност 3 Назначаване на персонал и обучение за работа с новото оборудване
Изпълнение на Дейност 3 Назначаване на персонал и обучение за работа с новото оборудване
Подготовка Дейност 3 Промоция и визуализация на проекта.
Изпълнение на Дейност 4 Промоция и визуализация на проекта.
Изпълнение на Дейност 4 Промоция и визуализация на проекта.
Подготовка Дейност 5 Отчетна дейност и одит.
Изпълнение на Дейност 5 Отчетна дейност и одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 719 BGN
Общ бюджет: 161 660 BGN
БФП: 96 783 BGN
Общо изплатени средства: 96 783 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 96 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 96 783 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 783 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 82 265 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 265 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 517 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 517 BGN
Финансиране от бенефициента 78 241 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз