Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0421-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на ЕТ Баджо – Венко Баджаров чрез въвеждане на съвременни високотехнологични решения за обработка на стъкло с цел разширяване на дейността и диверсификация на продукта.
Бенефициент: ЕТ "БАДЖО-ВЕНКО БАДЖАРОВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Стимулиране на потенциала на ЕТ БАДЖО – Венко Баджаров за конкурентно и ефективно производство посредством целенасочени инвестиции за обновяване на технологичната база, развитие на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на бизнес средата.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1.1 Създаване на екип за управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.2. Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнител/и
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.3 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик/ци на технологично оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.4 Провеждане на тръжна процедура за избор на консултант за изготвяне на маркетингова стратегия
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.5. Подготовка на техническа и финансова отчетност
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.1. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупените технологични мощности за обработване на стъкло (5-осна машина за обработка на стъкло с цифрово-програмно управление и пещ за огъване и фузия /топ
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.1. Разработване на Маркетингова стратегия
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.2. Мерки за информиране и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.3 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 418 730 BGN
Общ бюджет: 431 875 BGN
БФП: 280 719 BGN
Общо изплатени средства: 280 719 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 280 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 280 719 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
280 719 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 238 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 238 611 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
238 611 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 108 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 108 BGN
Финансиране от бенефициента 225 470 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Заповед за сформиране на екип
Индикатор 6 Длъжностни характеристики на членовете на екипа за управление на проекта
Индикатор 7 Подготовка на тръжна документация за доставка на оборудване и тръжна документация за избор на консултант за разработване на маркетингова стратегия
Индикатор 8 Провеждане на тръжна процедура за избор на консултант за разработване на маркетингова стратегия
Индикатор 9 Подготовка на технически и финансови отчети, свързани с изпълнението на проекта
Индикатор 10 Подготовка на искания за възстановяване на извършени разходи
Индикатор 11 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на техническото оборудване
Индикатор 12 въведени нови технологии/продукти (брой),
Индикатор 13 Разработване на маркетингова стратегия
Индикатор 14 Информационно табло Информационно табло Информационно табло
Индикатор 15 Проверка достоверността и законосъобразността на извършените по проекта разходи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз