Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0055-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на СТС ЕЛЕКТРОНИКС ООД чрез обновяване и модернизация на средствата за производство.
Бенефициент: "СТС Електроникс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на пазарните позиции на предприятието Увеличаване на приходите от продажби Постигане на устойчиво присъствие на външния пазар
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура „Открит избор” за избор на подизпълнители.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване и доставка
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Публичност и информация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 279 728 BGN
Общ бюджет: 422 951 BGN
БФП: 274 918 BGN
Общо изплатени средства: 274 918 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 274 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 274 918 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
274 918 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 233 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 233 680 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
233 680 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 41 238 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 238 BGN
Финансиране от бенефициента 150 623 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 2 Брой подписани договори
Индикатор 3 Нарастване на производствения капацитет на предприятието след закупуване на струг с ЦПУ за обработка на средногабаритни детайли
Индикатор 4 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване след закупуване на струг с ЦПУ за обработка на средногабаритни детайли
Индикатор 5 въведени нови технологии/продукти след закупуване на струг с ЦПУ за обработка на средногабаритни детайли
Индикатор 6 създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта след закупуване на струг с ЦПУ за обработка на средногабаритни детайли
Индикатор 7 Нарастване на производствения капацитет на предприятието след Закупуване на струг с ЦПУ за обработка на малогабаритни детайли
Индикатор 8 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване след закупуване на струг с ЦПУ за обработка на малогабаритни детайли
Индикатор 9 Въведени нови технологии/продукти след закупуване на струг с ЦПУ за обработка на малогабаритни детайли
Индикатор 10 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта след закупуване на струг с ЦПУ за обработка на малогабаритни детайли
Индикатор 11 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта след закупуване на винтов компресор
Индикатор 12 Нарастване на производствения капацитет на предприятието след закупуване на поялни станции
Индикатор 13 Нарастване на производствения капацитет на предприятието след закупуване на поялни станции при изработката на ел. устройства
Индикатор 14 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване след закупуване на поялни станции
Индикатор 15 въведени нови технологии/продукти след закупуване на поялни станции
Индикатор 16 създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта след закупуване на поялни станции
Индикатор 17 Въведени нови технологии/продукти след закупуване на програмни продукти за проектиране на печатни платки
Индикатор 18 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта след закупуване на програмни продукти за проектиране на печатни платки
Индикатор 19 1 брой одитен доклад
Индикатор 20 Един брой инфо табела;
Индикатор 21 5 броя стикери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз