Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0184-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОЛЕТ EООД
Бенефициент: Пролет ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Да повишим конкурентноспособността на ПРОЛЕТ, с което да допринесе за повишаване на конкурентноспособността на българските МСП чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технилогии, процеси и услуги.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Подготовка на процедура и избор на доставчик на технологично оборудване
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологичното оборудване.
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Изготвяне на крайни отчети /технически и финансови/
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Визуална идентификация на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Изготвяне на одиторски отчет на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЗАР96
"Веста - Р" ООД
"ВИ Проджектс" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 542 561 BGN
Общ бюджет: 983 024 BGN
БФП: 540 663 BGN
Общо изплатени средства: 540 663 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 540 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 540 663 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
540 663 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 459 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 459 564 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
459 564 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 81 099 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 099 BGN
Финансиране от бенефициента 443 913 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип на проекта;
Индикатор 9 . Контрол и вътрешен мониторинг
Индикатор 10 Проведена процедура по постановление №55 на МС/ 12.03.2007г.
Индикатор 11 Доставено оборудване.
Индикатор 12 Инсталирано и въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 13 Обучени оператори
Индикатор 14 Финансов отчет по проект
Индикатор 15 Технически отчет
Индикатор 16 Изработена указателна табела
Индикатор 17 Брошури,
Индикатор 18 . Стикери
Индикатор 19 Одиторски отчет по проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз