Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0087-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/011-01
Наименование: „Развитие на туристически атракции в община Троян”
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 28.12.2010
Дата на приключване: 28.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е насочена към подобряване на туристическата среда чрез решения, насърчаващи развитието на специализирани туристически продукти и разнообразяване на традиционния масов туризъм. Проектното предложение е в съответстваие с целите на Националната стратегическа референтна рамка, а именно акцентира върху богатото и разнообразно културно и природно наследство, отчитайки приноса на туризма за икономически растеж и приемайки го като основен елемент на местния потенциал и един от двигателите за местно и национално развитие. Предложението кореспондира и с основната цел на насоящата схема, като осигурява подкрепа за развитие на конкурентоспособни туристически атракции, които са в състояние да привлекат нови потоци български и чужди туристи и по този начин да допринесат за нарастване на приходите от туризъм, осигуряване на нови работни места, увеличване възможностите за просперитет и устойчиво развитие.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 (Сформиране на екип за стартиране на дейностите по проекта) дейността е актуализирана спрямо технически доклад
Изпълнение на дейност 2 (Реализация на мерки за осигуряване на публичност) дейността е актуализирана спрямо финален технически доклад
Изпълнение на дейност 3 (Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури) дейността е актуализирана спрямо финален технически доклад
Изпълнение на дейност 4 (Провеждане на професионално обучение по специалност) дейността е актуализирана спрямо финален технически доклад
Изпълнение на дейност 5 (Проведена на процедура за избор на строител, строителен надзор ) дейността е актуализирана спрямо финален технически доклад
Изпълнение на дейност 6 (Изпълнение на строително-монтажните дейности и строителен надзор дейността е актуализирана спрямо финален технически доклад
Изпълнение на дейност 7 (Избор на доставчик и монтаж на оборудването) дейността е актуализирана спрямо финален технически доклад
Изпълнение на дейност 8 (Въвеждане на обекта в експлоатация) дейността е актуализирана спрямо финален технически доклад
Изпълнение на дейност 9 (Маркетингови дейности) дейността е актуализирана спрямо финален технически доклад
Изпълнение на дейност 10 (Одит на проекта ) дейността е актуализирана спрямо финален технически доклад
Изпълнение на дейност 11 (Дейности по финансова и техническа отчетност) дейността е актуализирана спрямо финален технически доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 465 109 BGN
Общ бюджет: 1 426 576 BGN
БФП: 1 426 576 BGN
Общо изплатени средства: 1 183 368 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 426 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 183 368 BGN
2013 0 BGN
2014 - 29 326 BGN
2015 29 326 BGN
1 183 368 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 212 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 183 368 BGN
2013 0 BGN
2014 - 29 326 BGN
2015 29 326 BGN
1 183 368 BGN
В т.ч. Национално финансиране 213 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой обучени хора в подкрепените туристически атракции
Индикатор 6 !Брой създадени работни места в подкрепените туристически атракции, в т.ч. - Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта - Работни места създадени в резултат от проекта (които ще бъдат поддържани след приключване на проекта)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз