Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0038-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/020
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Радост" и ОДЗ "Тракийче", град Перущица
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Перущица
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за осигуряване на модернизирана и рентабилна общинска образователна инфраструктура в община Перущица чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, което също така ще доведе до устойчиво развитие и интегриране на територията на общината. Чрез изпълнението на проектните дейности ще се осигури благоприятно развитие за местната общност и ще се повиши привлекателността и качеството на предлаганата образователна услуга. Ще бъдат положително засегнати потребностите на групите в неравностойно положение включително и на ромското население.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта; Дейност 1: Сформиране на екип по проекта;
Дейност 2: Информационна кампания, публичност и визуализация на проекта; Дейност 2: Информационна кампания, публичност и визуализация на проекта;
Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури и възлагане на разработването на тръжна документация за избор на изпълнители Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури и възлагане на разработването на тръжна документация за избор на изпълнители
Дейност 4: Избор на изпълнители за СМР, строителен и авторски надзор, както и на изпълнител осъществяващ независим финансов одит на проекта. Дейност 4: Избор на изпълнители за СМР, строителен и авторски надзор, както и на изпълнител осъществяващ независим финансов одит на проекта.
Дейност 5: Изпълнение на строително монтажните работи. Дейност 5: Изпълнение на строително монтажните работи.
Дейност 6: Осъществяване на авторски и строителен надзор на строителните дейности; Дейност 6: Осъществяване на авторски и строителен надзор на строителните дейности;
Дейност 7: Приемане на извършените Строително монтажни работи и въвеждане на обектите в експлоатация; Дейност 7: Приемане на извършените Строително монтажни работи и въвеждане на обектите в експлоатация;
Дейност 8: Мониторинг и отчет на изпълнението на проекта Дейност 8: Мониторинг и отчет на изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 766 839 BGN
Общ бюджет: 679 664 BGN
БФП: 679 664 BGN
Общо изплатени средства: 577 706 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 679 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 228 135 BGN
2012 93 296 BGN
2013 256 276 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
577 706 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 577 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 228 135 BGN
2012 93 296 BGN
2013 256 276 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
577 706 BGN
В т.ч. Национално финансиране 101 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 #$@К*& Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз