Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/023
Наименование: Модернизация на общинската образователна инфраструктура на град Шумен
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, която да обслужва потребности от основни образователни услуги на територията на община Шумен, както и да осигури социално включване на учениците, включително от турски и ромски произход чрез подобряване и модернизиране на образователната среда за обучение и пребиваване и засилено присъствие в учебния процес.
Дейности: дейност 1 управление на проекта
дейност 2 избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури и възлагане на разработването на тръжна документация
дейност 3 избор на изпълнители за смр дейностите по ремонт, саниране и подмяна на дограма в 3 училища и 15 детски градини в община шумен
дейност 4 избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор за извършените смр дейности
дейност 5 извършване на строително-ремонтните дейности
дейност 6 изпълняване на независим строителен надзор
дейност 7 въвеждане на 18 обекта в експлоатация
Дейност 8 разпространение на информация и публичност
Дейност 9 мониторинг и отчет на изпълнението на проекта
Дейност 10 одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 261 281 BGN
Общ бюджет: 3 905 604 BGN
БФП: 3 905 604 BGN
Общо изплатени средства: 3 319 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 905 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 565 231 BGN
2012 1 758 366 BGN
2013 - 3 825 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 319 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 329 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 565 231 BGN
2012 1 758 366 BGN
2013 - 3 825 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 319 772 BGN
В т.ч. Национално финансиране 576 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 !!!!Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз