Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0048-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/014-01
Наименование: Подобряване на образователна инфраструктура в община Сунгурларе чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност
Бенефициент: Община Сунгурларе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 02.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Сунгурларе
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Осигуряване на енергийно рентабилна общинска образователна инфраструктура, необходима за устойчивото развитие на община Сунгурларе и съвместима с потребностите от качествени образователни услуги на населението. Създаване на нови възможности за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение без разлика на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание.
Дейности: дейност 1 Управление, мониторинг, отчетност и контрол
дейност 2 Разработване на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, договаряне
дейност 3 Разпространение на информация и публичност
дейност 4 Самостоятелен финансов одит
дейност 5 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции в община Сунгурларе
дейност 6 Упражняване на авторски надзор
дейност 7 Упражняване на строителен надзор
дейност 8 Въвеждане в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 701 844 BGN
Общ бюджет: 754 370 BGN
БФП: 676 937 BGN
Общо изплатени средства: 575 396 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 676 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 208 798 BGN
2013 366 598 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
575 396 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 575 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 208 798 BGN
2013 366 598 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
575 396 BGN
В т.ч. Национално финансиране 101 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 77 434 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 )* Внедрени ВЕИ в образователна инфраструктура
Индикатор 6 #$%%^&! Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – kt/средногодишно
Индикатор 7 +І)<<&^ Подобрени учебно-възпитателни заведения
Индикатор 8 !Ч@@&^% Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз