Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0222-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “ГРИЖА У ДОМА ЗА ХОРА В НУЖДА ОТ СЕЛИЩАТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО”
Бенефициент: Община Брезово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 23.11.2010
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Брезово
Описание
Описание на проекта: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта Дейност 2: Подбор на експертен екип по проекта Дейност 3: Подготовка на основната документация, необходима за реализиране на проекта Дейност 4: Публичност Дейност 5: Обучителна програма Дейност 6: Въвеждане и същинско предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” Дейност 7: Супервизия Дейност 8: Мониторинг и контрол
Дейности: Д1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта Работна среща на екипа за управление на проекта. Формиране на екипа по проекта, детайлно организиране и разпределение на дейностите за периода на проекта; създаване на вътрешна система за контрол и оценка на изпълнението; начини за отчитане на проведените дейности; начини за комуникация между партньорите и външни институции и организации от значение за проекта; разписване на партньорски договор.
Д2: Подбор на експертен екип по проекта Сформиране на комисия за подбор на експертен екип по документи; Подбор на консултанти, супервизори и обучители по проекта. Подготовка на консултантски договори за консултанти и супервизори и договори и задания за обучителите.
Д3: Подготовка на основната документация, необходима за реализиране на проекта Разработване на документацията, необходима за успешната реализация на проекта; разработване на формуляри и вътрешна документация, типов тристранен договор за предоставяне на социални услуги, процедура за жалби и сигнали, правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация; правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите; правила и процедури за осигуряване здравето на клиентите и на предоставящия услугата; правила за лично пространство; правила и процедури за достъп до дома на клиента. Длъжностна характеристика на прекия доставчик на услугата. Правилник за вътрешния трудов ред и други.
Д4: Публичност Популяризиране на проекта чрез информационна кампания; информационни листовки и брошури, включително информация за партньорите. Популяризиране на резултатите от проекта и на финансовата подкрепа от Правителството и ЕСФ. Организиране и провеждане на начална и финална конференции. Регулярни срещи със заинтересовани страни, професионалисти и институции. Писмена кореспонденция с институции, организации и медии с информация за хода на проекта; провеждане на 2 фокус-групи;
Д5: Обучителна програма Подготвяне на план и програма за обучение и развитие на доставчиците. Задължително въвеждащо обучение с включен обучителен пакет; поддържащо обучение и надграждащо обучение с богати материали и акцент върху интеактивния метод. Въвеждащото обучение се провежда непосредствено след подписване на договор с преките доставчици в рамките на 3 дни. Провеждането на въвеждащото обучение за целевата група е с включен резерв от 10 души, потенциални преки доставчици. Поддържащото обучение се провежда след 3тия месец от предоставянето на услугата на потребителите в рамките на 3 дни, надграждащото обучение също е тридневно и се провежда след 6-тия месец от старта на предоставяните услуги. Застъпва се работата в малки групи и индивидуалния подход към обучаемите.
Д6:Въвеждане и същинско предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” Подбор на социални асистенти и домашни помощници: Създаване на комисия за подбор – 1 етап по документи; 2 етап интервю; Разработване на критерии за подбор на доставчиците; Назначаване на избраните доставчици на трудов/ граждански договор. Разработване на критерии и оценка на труда на социалните асистенти и домашните помощници. Съблюдава се принципът за равнопоставеност. Подбор на потребители: Проучване на потенциални клиенти; изготвяне на социални оценки от оценъчен екип. Сключване на тристранен договор за предоставяне на социални услуги, съблюдава се принципът за равнопоставеност; „Напасване на двойките” - между потребителя и прекия доставчик. При отказ на една от страните за съвместна работа или аргументирани съображение на наблюдаващия срещата, се прави нов подбор. Индивидуални планове за работа: Създаване на подробни Индивидуални планове за работа с всеки потребител; Изготвят се с пряката консултация на социален консултант по проекта, съвместно с доставчика и потребителя на услугата. Всеки план се актуализира поне веднъж на 6 месеца. Същинско предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”. Изчисляване и събиране на такси за услугите, в зависимост от личните доходи на потребителите. Механизми за наблюдение, оценка и контрол: Наблюдение и вътрешна оценка; Разработен детайлен план за подготовка, изпълнение и отчет на всяка задача; създаване на вътрешна система за наблюдение и контрол; разработване на индивидуални форми за отчет на работата на всеки участник в проекта. Форми за обратна връзка, оценка и наблюдение от всички публични изяви, от специализираните фокус групи, от конференциите и в интернет.
Д7: Супервизия Индивидуална и групова супервизия на преките доставчици на услугата. Осъществява се от консултант-супервизори. Провеждане на индивидуална супервизия с всеки от преките доставчици с цел превенция на прегаранято в социалната работа; овладяване на нагласите на прекия доставчик и повишаване качеството на работата с потребителите. Периодично провеждане на супервизии в малки групи.
Д8: Мониторинг и контрол Наблюдение, вътрешна оценка и контрол. Разработен детайлен план за подготовка, изпълнение и отчет на всяка задача; създаване на вътрешна система за наблюдение и контрол; разработване на общ работен проектен план; разработване на индивидуални форми за отчет на работата на всеки участник в проекта. Форми за обратна връзка, оценка и наблюдение от всички публични изяви, от специализираните фокус групи, от конференциите и в интернет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 593 BGN
Общ бюджет: 132 261 BGN
БФП: 132 261 BGN
Общо изплатени средства: 126 164 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 31 918 BGN
2012 94 246 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 164 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 27 130 BGN
2012 80 109 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 240 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 788 BGN
2012 14 137 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 925 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 222
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 222
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 222
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ дп 222
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ дп 222
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 222 дп
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 222


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз