Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0065-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за социално включване на уязвими групи от Община Белослав
Бенефициент: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Белослав
Описание
Описание на проекта: 1. Подбор на потребители за услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” 2. Подбор на социални асистенти и домашни помощници. 3. Обучение на социални асистенти и домашни помощници за предоставяне на качествени услуги. 4. Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител и разработване на индивидуални планове за предоставяне на съответната услуга 5. Предоставяне на форми на социални услуги в семейна среда - социален асистент и домашен помощник. 6. Разработване на информационни материали и провеждане на кампании. Визуализация и публичност 7. Организация и управление на проекта.
Дейности: Подбор на потребители за услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” 1. Публикуване на брошура, съдържаща информация за предоставяне на социалните услуги. 2. Подаване на заявление от потребителите в община Белослав и попълване на анкети. 3. Подбор на потенциалните потребителите
Подбор на социални асистенти и домашни помощници .Организиране на процеса по набиране на заявления за работа в Община Белослав от лица имащи желание да работят като социални асистенти и домашни помощници. 2. Интервюиране на кандидатите от кандидата с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. 2.Подбор на най-подходящите лица за социални асистенти и домашни помощници. 3.Изготвяне на длъжностните характеристики на лицата определени като социални асистенти и домашни помощници. 4. Подписване на трудов договор със социалните асистенти и домашните помощници, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията.
Обучение на социални асистенти и домашни помощници за предоставяне на качествени услуги. 1. Избор на обучителна фирма . 2. Сключване на договор между кандидата и фирмата изпълнител за обучение. 3. Осигуряване от обучителната фирма на зала в гр.Белослав за провеждане на обучението. Обучението на социалните асистенти и домашните помощници от избраната фирма ще включва следните теми: - Общи познания за домашните грижи и за необходимите на социалния асистент и домашния помощник умения - Основни задължения на социалния асистент и домашния помощник - Специфика на грижата за стари хора, за деца и лица с увреждания. - Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” - Етични стандарти в работата на социалния асистент и домашния помощник 4. Закупуване на материали за обучаемите – 68 бр. /тетрадки, химикали и папки/ от фирмата изпълнител.
Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител и разработване на индивидуални планове за предоставяне на съответната услуга. 1. Посещение на представител от екипа в дома на дадения потребител – всеки месец. 2. Извършване на анкетиране на потребителя. 3. Извършване на индивидуална оценка на всеки потребител. 4. Разработване на индивидуален план за предоставяне на съответната социална услуга според потребностите на всеки потребител.
Предоставяне на форми на социални услуги в семейна среда - социален асистент и домашен помощник. Дейността ще се извършва 10 месеца, като се спазват всички необходими изисквания по Методиките за предоставяне на услугите в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник”, включваща: 1. Ръководни принципи в процеса на предоставяне на услугите в общността. 2. Правила и процедури при предоставяне на услугите в общността. 3. Управление на основните рискове за потребителите. 4. Организация и управление на доставката на социалните услуги. Услугите „социален асистент” и „домашен помощник” ще се предоставят по начин, който зачита правото на достойнство и лично пространство на потребителите и се съобразява с начина им на живот.
Разработване на информационни материали и провеждане на кампании. Визуализация и публичност. 1.Провеждане на информационна кампания 2.Разработка на информационни материали относно предоставяните социални услуги. • Брошури – 500 бр. • Листовки – 2000 бр. • Обозначителна табела – 1бр. • Плакати – 50 бр. • Преспубликации в местния и централен ежедневник по тематични статии – 6 бр. 3.Разпространение на информационни материали. 4.Срещи–дискусии с представители на целевите групи 5. Финална призентация и отчитане на резултата от проекта
Организация и управление на проекта. Създаване на условия за ефективно управление на дейностите на проекта и спазването на финансова дисциплина при разходването на средствата, предоставени по ОП „Човешки ресурси”. Подписване на договори с екипа по проекта. Подписване на договори с потребителите.Подписване на договори със социалните асистенти и домашните помощници. Изготвяне на план за работа. Провеждане на първа работна среща и съгласуване на плана за работа и графика за провеждането на работни срещи за следене напредъка на проекта. Екипа ще изпълнява описаните задължения по проекта, който включва организация, контрол и мониторинг.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 583 BGN
Общ бюджет: 190 704 BGN
БФП: 190 704 BGN
Общо изплатени средства: 176 514 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 190 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 917 BGN
2011 39 060 BGN
2012 98 537 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
176 514 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 079 BGN
2011 33 201 BGN
2012 83 757 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 037 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 837 BGN
2011 5 859 BGN
2012 14 781 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 477 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки BG051PO001-5.2.07-0065-C0001
Индикатор 8 . Брой деца, ползващи услугата „от, до и на училище”
Индикатор 9 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0065-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз