Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0185-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Да подадем ръка”
Бенефициент: Сдружение с общественополезна дейност "Различни, но ръка за ръка"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: 1. Сформиране на екип за управление на проекта и създаване на вътрешни правила за работа. Управление на проекта. 2. Провеждане на информационна кампания. 3. Подбор на потребители и преки доставчици на двете социални услуги включени в проекта, оценка на индивидуалните потребности за всеки един от кандидат-потребителите. 4. Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на одобрените преки доставчици на социални услуги. 5. Сключване на договори и изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги. 6. Предоставяне на двете социални услуги – Социален асистент и Домашен помощник. 7. Мониторинг на предоставяните социални услуги.
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта и създаване на вътрешни правила за работа. Управление на проекта. Изпълнението на дейността включва: 1. Сформиране на екип за управление на проекта – утвърждаването му със заповед на Председателя на УС на Сдружението, подготовка и подписване на договори с членовете на екипа за управление. 2. Разработване на Правилник за вътрешния ред и процедури за качествено предоставяне на двете социални услуги съобразени с изискванията на Методиката за предоставяне на услугата „Социален асистент” и методиката за предоставяне на услугата „Домашен помощник”. Разработване и утвърждаване на система за вътрешен мониторинг, както на изпълнението на проекта, така също и на качеството на предоставяните социални услуги. 3. Закупуване на предвиденото по проекта оборудване, необходимо за провеждане на информационната кампания по проекта о въвеждащото и поддържащо обучение на СА и ДП.
Провеждане на информационна кампания. Дейността има за цел да осигури прозрачност при изпълнението на проекта и да популяризира постигнатите резултати, трудностите и добрите практики осъществени през периода на изпълнение на проекта, като за тази цел се предвижда: 1. Провеждане на мащабна информационна кампания чрез печатни и електронни медии. 2. Отпечатване на плакати и информационни дипляни. 3. Изработка на информационни табели. 4. Провеждане на две пресконференции – встъпителна и заключителна, на които ще бъде направена мултимедиина презентация на проекта. Осъществяването на дейността ще допринесе за успешното постигане на основната цел и специфичните подцели на проектното предложение чрез осъществяване на равен достъп до информация на заинтересованите страни.
Подбор на потребители и преки доставчици на двете социални услуги включени в проекта, оценка на индивидуалните потребности на всеки един от кандидат-потребителите. Дейността включва: 1. Събиране на заявления от кандидати да ползват и предоставят услуги по проекта. 2. Сключване на договор с експерт за изготвяне на индивидуални оценки на потребностите на кандидатите да ползват услуги по проекта съобразена с обстоятелствата около кандидатите. 3. Провеждане на процедура за подбор на потребителите на социални услуги съобразена с направената оценка на потребностите за всеки кандидат потребител. Разработена и утвърдена процедура за подбор на потребителите с ясно разписани критерии. 4. Провеждане процедура за подбор на доставчици на социалните услуги, чрез предварително разработении критерии за подбор на доставчици на социалните услуги, утвърдени от председателя на УС на Сдружението.
Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на одобрените преки доставчици на социални услуги. За осигуряване на качество на предоставяне на двете социални услуги – социален асистент и домашен помощник е необходимо СА и ДП да придобият знания за работа с хора представители на целевата група включена в проекта. Във връзка с това по проекта се предвижда сключване на договори с двама обучители и провеждане на пет дневно въвеждащо обучение за дейност социален асистент и пет дневно въвеждащо обучение за услугата домашен помощник. През периода на обучение ще бъде направена мултимедиина презентация на проекта, ще бъдат представени методиката за предоставяне на услугата „социален асистент” и методиката за предоставяне на услугата „домашен помощник”, ще се разяснят основни техники за оказване на първа медицинска помощ и т.н. В обучението ще вземат участие 10 ДП и 5 СА – това са лицата, които ще бъдат наети да предоставят услуги по проекта без опит по предишни фази на схемата. На СА и ДП имащи опит в предоставянето на услуги по предишните фази на схемата ще бъде проведено поддържащо обучение имащо за цел затвърждаване и надграждане на придобитите знания. Обучението ще бъде в рамките три дни.
5. Сключване на договори и изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на социални услуги. В изпълнение на дейността ще бъдат: 1. Сключени договори с доставчиците на социалните услуги – 10 социални асистента и 15 домашни помощника. В зависимост от ангажираността на лицата и техните предпочитания ще бъдат сключени граждански и/или трудови договори. 2. Сключени договори с потребителите на социални услуги – 50 договора. 3. Изготвени индивидуални планове за предоставяне на съответната социална услуга, в които подробно са описани индивидуалните потребности на всеки потребител.
6. Предоставяне на двете социални услуги – Социален асистент и Домашен помощник. Дейността е основна за постигане на основната цел и специфичните подцели на проектното-предложение. Включва предоставяне на двете социални услуги – социален асистент и домашен помощник от наетите за целта лица 10 СА и 15 ДП на минимум 50 потребители. Със средства от бюджета на проекта ще бъде закупено работно облекло на наетите СА и ДП, ще бъде направен абонамент за вестници, които да бъдат предоставяни на възрастните хора с цел ресоциализация (извеждане от социална изолация) чрез осведомяване за случващото се у нас и по света. В зависимост от изготвеният индивидуален план за ползване на съответната социална услуга на всеки един потребител ще бъдат предоставяни комплекс от услуги: хранене, текущо почистване, пазаруване, приготвяне на храна и др. в зависимост от индивидуалните му потребности. Предоставянето и на двете социални услуги – СА и ДП ще бъде съобразено с указаното в Методиката за предоставяне на услугата „Социален асистент” и Методиката за предоставяне на услугата „Домашен помощник” и двете утвърдени от Изпълнителния директор на АСП.
Мониторинг на предоставяните социални услуги Ще се разработи писмена система за вътрешен мониторинг, която ще бъде утвърдена от представители на двете партньорски организации. Ежемесечно ще се осъществява вътрешен мониторинг на предоставяните социални услуги чрез посещения на място в домове на потребители на услугите. Периодично ще се попълват анкетни карти за обратна връзка, с цел проучване удовлетвореността на ползваните социални услуги.
8. Сключване на договор със социален консултант и провеждане на социално консултиране. Дейността включва консултиране на кандидат-потребителите на услуги за подходящата за тях социална услуга, текущо консултиране на потребителите и техните семейства, консултиране на доставчиците на социалните услуги и техните семейства. Дейността е необходима за повишаване степента на доверие между страните участващи в процеса на предоставяне на социалните услуги.
Партньори
Партньори:
Община Бяла Слатина
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 164 492 BGN
Общ бюджет: 147 441 BGN
БФП: 147 441 BGN
Общо изплатени средства: 138 626 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 898 BGN
2011 78 831 BGN
2012 26 896 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 626 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 964 BGN
2011 67 007 BGN
2012 22 862 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 832 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 935 BGN
2011 11 825 BGN
2012 4 034 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 794 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ BG051PO001-5.2.07-0185-C0001
Индикатор 9 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки BG051PO001-5.2.07-0185-C0001
Индикатор 10 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0185-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз