Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0089-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Протегната ръка за помощ
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: 1. Организационна среща на екипа по проекта; 2. Публичност за услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” и провеждане на кампания сред потенциалните потребители на социалните услуги и кандидатите за работа; 3. Подбор на потребителите на социални услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”; 4. Извършване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на потенциалните потребители за удовлетворяване на конкретните нужди; 5. Подбор и класиране на кандидатите за социален асистент и домашен помощник; 6. Провеждане на въвеждащо обучение на класиралите се кандидати за социален асистент и домашен помощник с цел предоставяне на качествени услуги; 7. Сключване на договори с преминалите обучение класирали се кандидати за социален асистент и домашен помощник; 8. Разработване и прилагане на индивидуален график за всеки потребител на социалните услуги към договорите; 9. Сключване на договори с потребителите на услугите социален асистент и/или домашен помощник; 10
Дейности: Организационна среща на екипа по проекта Подготовка на план за действие и на цялата документация, свързана с разработването, изпълнението и контрола на Проекта.
Публичност за услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” и провеждане на кампания сред потенциалните потребители на социалните услуги и кандидатите за работа Проектът ще стартира с информационна пресконференция, на която ще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите и същността на проекта, както и обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”, и реда за тяхното предоставяне. Срещата ще се проведе в заседателната зала на общинската администрация.
Подбор на потребителите на социални услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” Обявяване на период за набиране на молби на желаещи да ползват услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник”
Извършване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на потенциалните потребители за удовлетворяване на конкретните нужди На всяко лице подало молба за ползване на социални услуги се разработва индивидуална оценка на потребностите. Оценките се разработват в съответствие с чл. 40 г, от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове и др.
Подбор и класиране на кандидатите за социален асистент и домашен помощник Обявяване на период, в който всички желаещи да бъдат назначени като социални асистенти или домашни помощници подават молби. Екипът на проекта разглежда подадените молби, кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор на социалните асистенти и домашните помощници.
Провеждане на въвеждащо обучение на класиралите се кандидати за социален асистент и домашен помощник с цел предоставяне на качествени услуги Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на кандидатите за социални асистенти и домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя за изграждане на умения и знания, необходими за удовлетворяване на неговите конкретни нужди и потребности.
Сключване на договори с преминалите обучение класирали се кандидати за социален асистент и домашен помощник Сключване на трудови договори за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” между одобрените и преминали обучение кандидати, които ще изпълняват този вид услуги и Община Балчик, като работодател.
Разработване и прилагане на индивидуален график за всеки потребител на социалните услуги към договорите. Съобразно конкретните нужди и потребности на ползвателите на социалните услуги ще бъдат разработени индивидуални графици за всеки един от тях, които ще бъдат неразделна част от тристранните договори. Ежемесечно графиците ще се актуализират.
Сключване на договори с потребителите на услугите социален асистент и домашен помощник; Сключване на тристранни договори между потребителите на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, Община Балчик, като доставчик на този вид услуги и назначените изпълнители на длъжността „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”.
Предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” В рамките на 12 месеца в различните населени места на територията на Община Балчик се предвижда да бъдат предоставяни услугите „Социален асистент” на 10 лица и „Домашен помощник” на 50 лица. Предвижда се “Социалните асистенти” да използват съвременни средства за занимания на децата, ползващи услугата, като за целта бъде закупен преносим компютър, който да бъде използван 1 път в седмицата по 4 часа за всяко дете.
Организиране и провеждане на срещи на майките на деца с трайни увреждания, обхванати в дейностите по Проекта Организиране и провеждане на 3 срещи на майките на деца с трайни увреждания: - среща с психолози - кафетеатър - дискусия за проблемите им и възможностите за помощ от Общината.
Популяризиране на проекта В периода на изпълнението на Проекта ще бъдат използвани различни комуникационни инструменти: - Ще бъде проведена пресконферениция при приключване на Проекта. - Ще бъдат изготвена и монтирана табела пред сградата на Общината, на която ще бъде указано, че се осъществява Проект, с финансовия принос на Европейската общност и ще бъдат поставени и логото на ЕС и на ОП РЧР. - Ще бъде изготвен 1 банер, който ще бъде поставян в залите за провеждане на информационните и обучителните събития . - Ще се изготвят дипляни, в които ще бъдат представени целите и дейностите по Проекта; - Ще бъдат направени публикации
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 177 661 BGN
Общ бюджет: 143 204 BGN
БФП: 143 204 BGN
Общо изплатени средства: 132 639 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 119 243 BGN
2012 13 396 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 639 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 101 356 BGN
2012 11 387 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 743 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 886 BGN
2012 2 009 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 896 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. BG051PO001-5.2.07-0089-C0001
Индикатор 8 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ BG051PO001-5.2.07-0089-C0001
Индикатор 9 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0089-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз