Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0010-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достоен живот
Бенефициент: община Долна Баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Долна баня
Описание
Описание на проекта: Дейност 1. Подбор на потребителите на социалните услуги Дейност 2. Подбор на социални асистенти и домашни помощници Дейност 3. Разработване на индивидуални планове за предоставяне на социални услуги Дейност 4. Предоставяне на социални услуги „социален асистент” и „домашен помощник” Дейност 5. Въвеждащо обучение на социални асистенти и домашни помощници Дейност 6. Супервизия Дейност 7. Популяризиране на проекта и услугите Дейност 8. Организация и управление на проекта
Дейности: Подбор на потребителите на социалните услуги Да се подберат най-нуждаещите се потребители на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” В община Долна баня има голяма потребност от услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. В рамките на този проект не е възможно да бъдат удовлетворени всички нуждаещи се. За това е необходимо да се направи подбор на потребителите с цел услугите да се предоставят на най-уязвимите жители на град Долна баня. Подборът ще се извърши от комисия, назначена от кмета на общината и ще бъде на базата на подадени в община Долна баня заявления-декларации от желаещите да получават тези социални услуги.
Подбор на социални асистенти и домашни помощници Подборът на социалните асистенти и домашните помощници ще се извърши от комисия, назначена със Заповед на кмета на община Долна баня, в съответствие със следните условия: 2.1. Подборът и наемането на персонал съответства на изискванията на българското трудово и антидискрими-национно законодателство и осигурява защита на потребителите. 2.2. Кандидатите за социални асистенти и домашни помощници задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. 2.3. При кандидатстване на работа, кандидатите за социални асистенти и домашни помощници задължително представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани. 2.4. Новоназначените социални асистенти и домашни помощници подписват трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, запознават се с длъжностна си характеристика.
Разработване на индивидуални планове за предоставяне на социални услуги За да бъдат социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” максимално релевантни на конкретните потребности на всеки потребител е необходимо за всеки потребител да се изготви Индивидуален план, който отговаря на следните условия: 3.1. Индивидуалният план се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. 3.2. Индивидуалният план се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги и оценка на риска. 3.3. Индивидуалният план формулира целта на предоставянето на услугите „Социален асистент” / „Домашен помощник” и съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените в съответствие с чл. 40 г, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане индивидуални потребности на потребителя, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. 3.4. Индивидуалният план включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури/действия за контролиране на основните рискови фактори, включително на онези от тях, произтичащи от евентуалната склонност на потребителя към (авто)агресивно поведение или към злоупотреба с вредни субстанции. Рисковете се формулират описателно, на разбираем и приемлив за потребителите неутрален език, така че да не провокират тревога или негативни чувства у тях. 3.5. Планът се актуализира веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана. 3.6. Планът се изготвя на достъпен за потребителя език и формат в два еднообразни формуляра, които се подписват от него или от негов законен представител и доставчика.
Предоставяне на социални услуги „социален асистент” и „домашен помощник” Предоставянето на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” се извършва при спазването на следните принципи: - Зачитане на личното пространство и достойнство; - Самостоятелност и независимост на потребителя; - Поверителност на личните данни и информация; и ще включва: 4.1. Предоставяне на информация за услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на потенциалните потребители 4.2. Оценка на потребностите на потенциалния потребител 4.3. Изготвяне на индивидуален план за предоставяне на услуги на всеки потребител 4.4. Сключване на договор между кмета на община Долна баня и потребителите на социални услуги Социалният асистент и домашният помощник извършват предвидените в договора и в индивидуалния план на потребителя дейности, съобразявайки се с ежедневните му нужди и предпочитания. Социалният асистент спазва стриктно договорения период от време, който трябва да прекарва при потребителя. Всяка промяна в работното му време се съгласува с потребителя и с доставчика. С цел защита правата и интересите на потребителите в община Долна баня ще се води прецизна и периодично актуализирана документация, съобразена с изискванията, посочени в Методика за предоставяне на услугата в общността „социален асистент” и в Методика за предоставяне на услугата в общността „домашен помощник”, утвърдени от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
Въвеждащо обучение на социални асистенти и домашни помощници Дейността ще се извърши в продължение на 5 дни от обучител, с когото ще бъде сключен граждански договор, притежаващ необходимите знания, умения и квалификация за извършване на тази дейност. Обучението задължително ще включва следните теми: • общи познания за домашните грижи и за необходимите на социалния асистент и домашен помощник умения; • основни задължения на социалния асистент и домашния помощник; • специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания, за терминално болни; • методика за предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник”; • етични стандарти в работата на социалния асистент и домашния помощник; • здравословни и безопасни условия на труд, включително въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт; • процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг. Обучението ще се извърши в помещение, собственост на община Долна баня. След приключването му на социалните асистенти и домашни помощници ще бъдат раздадени сертификати.
Супервизия Често знанията, получени на теория не са достатъчни за успешното изпълнение на дадена дейност. Възникват въпроси, проблеми и трудности, които ако не бъдат решени навреме, могат да окажат отрицателен ефект. Появява се необходимост от сверяване на знанията, получени на теория и прилагането им на практика. В продължение на 12 месеца успоредно с работата си социалните работници и домашните помощници ще имат възможност да говорят, да бъдат изслушвани, да разсъждават в обстановка на конфиденциалност. Супервизията ще се извършва два пъти месечно от лице, наето по граждански договор и притежаващо необходимите знания, умения и квалификация за извършване на тази дейност.
Популяризиране на проекта и услугите Тази група дейности е ориентирана към привличане и ангажиране на общественото внимание към проекта като цяло – неговите цели, реализация и резултати. От друга страна конкретни дейности ще бъдат насочени към популяризиране на новите социални услуги, които ще се предоставят в Долна баня, чрез: - използване на електронната страница на общината; - отпечатване на рекламни материали (дипляни, рекламни табели) за представяне и популяризиране на услугите, които ще се предоставят в община Долна баня, чрез възлагане на изпълнител; - предоставяне на информация от страна на проектния екип при важни събития в хода на проекта.
Организация и управление на проекта Дейност 8. се състои от 3 специфични поддейности: 8.1. Текущо управление и администриране на проектните дейности; 8.2. Подготовка на технически и финансов финален доклад; 8.3. Избор на изпълнители за съответните дейности – подготовка на документацията съгласно изискванията на ДО.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 625 BGN
Общ бюджет: 147 972 BGN
БФП: 147 972 BGN
Общо изплатени средства: 137 899 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 125 BGN
2011 44 734 BGN
2012 59 041 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 899 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 006 BGN
2011 38 024 BGN
2012 50 184 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 214 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 119 BGN
2011 6 710 BGN
2012 8 856 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 685 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз